Nyhetsarkiv

Ny lag om penningtvätt och finansiering av terrorism Regeringen har lämnat en proposition till Riksdagen om nya åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget  innebär att nuvarande om åtgärder ...
En arbetsgivare delfinansierade för sina anställda ett medlemskap hos ett friskvårdsföretag som, förutom möjlighet till fysisk träning, även gav fri tillgång till bl.a.. relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar. Högsta förvaltningsdomstolen har ...
Tvångsinlösen av minoritetsaktier i Axlon Group AB (publ) ska ske. Civilekonom Leif Malmborg har utsetts till skiljeman att representera majoritetsdelägaren Stifag AB som nu begärt inlösen av alla minoritetsaktier i Axlon Group AB. Den ...
SCB meddelade i dag att 2016 slutade bra. Fjärde kvartalet stegrades BNP-tillväxten och Sveriges ekonomi växte i snabbare takt än tidigare kvartal under året. Exporten lämnade för andra kvartalet i ...
Betala inte till fel skattekonto. En inbetalning till Skatteverket till fel skattekonto kunde inte återkrävas En person gjorde en överföring till Skatteverkets bankgiro för betalning av skatt. Eftersom personnumret angavs ...
Fr.o.m. 1 juni 2016 utvidgas gruppen målgruppen som traineejobben och stödet för yrkesintroduktionsanställningar.  Nu omfatta även nyanlända och långtidsarbetslösa som är 25 år eller äldre. Samtidigt införs flexiblare krav på ...
Möjligheterna att bedriva kooperativt företagande förbättras och lagstiftningen anpassas till dagens förutsättningar vad gäller verksamhet, organisation och kapital. Exempel på ändringar är att möjligheten att bedriva verksamheten i ett delägt ...
Likvidationer Frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen eller 11 kap. 1 § föreningslagen. Från aktieägarnas respektive medlemmarnas beslut om likvidation till slutredovisning och avregistrering. Grundarvode ……….. 6 000 ...
Den 1 januari 2014 höjer vi priserna på en del av våra tjänster, bl a likvidationer och utländska varumärken. Redan lämnad offert gäller dock 60 dagar från offertdagen.
Den 1 nov 2013 övertog Bolagsverket från länsstyrelserna ansvaret i två bolagsrättsliga frågor. Den ena frågan gäller ansvaret att utse revisor när sådan skall utses i ett aktiebolag eller i ...
Regeringen föreslår ändringar i skatteförfarandelagen avseende kassaregister. Ändringarna föreslås för att förtydliga undantaget från kravet på certifierat kassaregister när försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning ...
12 milj. kr till små och medelstora företags innovationsarbete Vinnova, Verket för innovationssystem har fått regeringens uppdrag att i samarbete med Almi Företagspartner AB genomföra en pilotinsats för att stärka ...
Detta är egentligen ingen nyhet men vi har konstaterat att många som bedriver verksamhet i enskild firma eller i handelsbolag saknar denna viktiga information. Driver du idag verksamhet i enskild ...
Kroatien nu medlem i EU I dag, den 1 juli 2013, blev Republiken Kroatien ansluten till EU. Kroatien (på kroatiska: Hrvatska), ligger i centrala/sydöstra Europa. Kroatiens huvudstad är Zagreb som även är landets akademiska och vetenskapliga centrum samt ...
Nya regler om EU-miljömärket Regeringen har till riksdagen lämnat en propositionen som innehåller förslag till en ny lag om EU-miljömärket som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning om ett EU-miljömärke. EU-förordningen ...
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i en dom hösten 2012 slagit fast att det inte är förenligt med god redovisningssed att ändra ett redan fastställt bokslut.  HFD begärde i målet ett uttalande ...
För aktiebolag, vars räkenskapsår börjar den 1 januari 2013 eller senare är bolagsskatten 22 % mot tidigare 26,3 %.
Regeringen har i propositionen den 28 december 2012 föreslagit  att bokföringsbrott som är ringa får åtalas av åklagare endast om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. Syftet ...
För att öka tillgången på kapital i främst nystartade och växande företag föreslår regeringen att det skall införas ett investeraravdrag, som ger en definitiv skattelättnad på investeringar. Den maximala investeringen ...
Regeringen föreslår i en promemoria inför budgetpropositionen den 22 september att bolagsskatten, som nu är 26,3 %, skall sänkas till 22 %. Skattesänkningen gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari ...
I en lagrådsremiss föreslog regeringen strax före sommaren att bolagsskatten och expansionsfondskatten sänks med en procentenhet. Enligt förslaget skall sänkning ske från 26,3 % till 25,3 %. Ändringarna föreslås gälla ...
I lagrådsremissen (utkast till lagförslag som lagrådet först skall gå igenom) föreslås att det ska bli enklare för aktiebolag att genomföra fusioner och delningar i aktiebolag. Bland annat ska ett ...
Från 1 januari 2011 sker flera ändringar i årsredovisningslagen och bokföringslagen som innebär förenklingar av reglerna om årsredovisning, årsbokslut, löpande bokföring och arkivering. Följande krav på uppgifter i årsredovisningen tas ...
Till grund för lagändringarna ligger ett EU-direktiv om aktieägares rättigheter i noterade aktiebolag. Direktivet syftar huvudsakligen till att underlätta för aktieägarna att utöva sitt ägarinflytande. Ändringarna för såväl privata som ...
From 1 november 2010 behöver privata aktiebolag ej ha revisor i bolaget, förutsatt att man inte uppfyller minst två av tre av nedanstående villkor under de två senaste räkenskapsåren. Har ...
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Få våra nyheter direkt till din inkorg

Sidan är utvecklad i sammarbete med
Copyright © 1996-2017 Aktiebolagstjänst. Alla rättigheter reserverade.
Tel: 018-69 28 70
Fax: 018-14 50 20
E-post: uppsala@ab.se
Uppsala
Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala
Tel: 08-24 83 40
Fax: 08-20 39 63
E-post: info@ab.se
Stockholm
Box 45088
104 30 Stockholm
Website Security Test