Aktiebolagets eget kapital


Ett företags kapital kan delas upp i eget kapital och främmande kapital. Främmande kapital är leverantörskrediter, lån och liknande finansiering som kommer från andra än ägarna. Eget kapital kan också ses som en form av skuld till ägarna.

Dock är det egna kapitalet i ett aktiebolag kringskuret av flera regler för att skydda borgenärerna från förlust om bolaget börjar gå dåligt, så kallade borgenärsskyddsregler. Dessa regler finns bl.a. vid

  • bolagets bildande genom att ett belopp motsvarande aktiekapitalet måste betalas in till bolaget
  • ökning av aktiekapitalet genom att minst det belopp som aktiekapitalet ökas med måste inbetalas till bolaget
  • vinstutdelning till aktieägarna genom att man vid utdelning måste ta hänsyn till att det även i fortsättningen måste finns tillräckligt med kapital kvar i bolaget för de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på bolagets eget kapital

Det egna kapitalet delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital och det är bara det fria egna kapitalet som kan utdelas till aktieägarna.


Läs vårt kompendium


Beställ aktiebolag online
Få hjälp och rådgivning under hela processen


Vi hjälper dig med allt från att bilda till att likvidera
  • Aktiebolag
  • Ekonomisk förening
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag

Sidan är utvecklad i sammarbete med
Copyright © 1996-2017 Aktiebolagstjänst. Alla rättigheter reserverade.
Tel: 018-69 28 70
Fax: 018-14 50 20
E-post: uppsala@ab.se
Uppsala
Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala
Tel: 08-24 83 40
Fax: 08-20 39 63
E-post: info@ab.se
Stockholm
Box 45088
104 30 Stockholm
Website Security Test