Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, mervärdesskatt

Skatteverket har gjort ett nytt ställningstagande vad gäller moms och interna tjänster. Nedanstående fem villkor måste vara uppfyllda för att undantaget från skatteplikt för vissa interna tjänster ska kunna tillämpas. Det ska vara fråga om en fristående grupp mellan vilka de interna tjänsterna utförs. Medlemmarna ska bedriva verksamhet som inte medför skattskyldighet. Tjänsterna som tillhandahålls … Read more

Bokföringsnämnden föreslår att företag i redovisning får ianspråkta ersättningsfond i K2

I april lämnade Bokföringsnämnden, BFN, ett  förslag om att ett företag får redovisa en ianspråktagen ersättningsfond som obeskattad reserv. Förslaget är ett tillägg till reglerna i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2) om redovisning av obeskattade reserver.

Arbetsgivardeklaration redovisas på nytt sätt nästa år

Nu redovisas alla löner och avdragen skatt i en klumpsumma för alla anställda. Från och med 1 juli 2018 ska arbetsgivare med personligare och mer än 15 anställd redovisas arbetsgivardeklarationer på individnivå och från 1 januari 2019 ska alla arbetsgivare redovisa löner och avdragen skatt på individnivå. Med det nya sättet att redovisa kopplas utbetalda … Read more

Ny lag om penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringen har lämnat en proposition till Riksdagen om nya åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget innebär att nuvarande om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Bestämmelserna i den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell … Read more