Tillfälliga åtgärder för att underlätta bolags- och föreningsstämmor

  En konsekvens av Corona problemen är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för det stora flertalet bolag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna Regeringen lämnar därför ett förslag till riksdagen som delvis ska löser problemen. Förslaget  innebär att det ska införas en ny lag … Read more

Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

I en lagrådsremiss föreslår regeringen idag ytterligare åtgärder på skatteområdet för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för företag med anledning av coronaviruset. Många arbetsgivare drabbas nu av plötsliga inkomstbortfall samtidigt som kostnaderna för anställda kvarstår. Det föreslås därför en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är … Read more

Kreditgarantier 100 000 MSEK för lån till små och medelstora företag,

Genom Coranaviruset har företagens omsättning har kraftigt reducerats, vilket medför inkomstbortfall och för många företag ett akut finansieringsbehov. Kreditinstituten har kapital och likviditet för att kunna ge krediter, men ytterligare åtgärder behöver vidtas för att upprätthålla kreditmarknadens funktionssätt. Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut kreditgarantier om sammanlagt högst 100 … Read more

Regeringen föreslår ändrade koncernbidragsregler

Förslaget innebär att företag som enligt den s.k. koncernbidragsspärren helt eller delvis inte får dra av koncernbidragsspärrade underskott och som enligt avdragsbegränsningen för negativa räntenetton helt eller delvis inte får dra av ett negativt räntenetto, ska öka avdragen för koncernbidragsspärrade underskott. I förhållande till koncernbidragsspärren och avdragsbegränsningen för negativa räntenetton innebär förslaget om justerande bestämmelser … Read more

Lite information för företag från Skatteverket

Lite information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset. Anstånd med skattebetalning I vissa fall kan du få anstånd med att betala bolagets skatt. Med anledning av coronaviruset har Skatteverket förtydligat vad som gäller i den nuvarande skatteförfarandelagen. Besök www.skv.se Ändra din debiterade preliminärskatt … Read more

Dagens regeringsförslag till åtgärder med anledning av Corona

Propositionen innehåller förslag om anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt, avseende högst tre månader vardera för redovisningsperioderna januari– september 2020. Ändringarna föreslås träda i kraft den 7 april 2020. Förslag lämnas även om ett nytt system för stöd vid korttidsarbete. Systemet innebär att enskilda arbetsgivare som drabbats av tillfälliga … Read more

Regeringens förslag om likviditetsförstärkning via skattekontot

Publicerad 16 mars 2020 av Finansdepartementet. Regeringen har presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn. Förslaget innebär att företag kan få anstånd … Read more

Nedsättning arbetsgivaravgifter för den först anställda görs permanenta

  Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa s.k. enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget. Nuvarande regler tillfälliga och upphör vid utgången av år 2021. Regeringen har nu kommit med att förslag om att göra bestämmelserna permanenta.  För arbetsgivare som anställt en första person före utgången av … Read more