Förenklad delning

Förenklad delning

Om det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera bolag som bildas genom delningen och aktierna i de övertagande bolagen tilldelas aktieägarna i det överlåtande bolaget i förhållande till deras andel av aktiekapitalet kan en förenklad delning genomföras

I delningsplanen behövs inte intagas uppgifter om delningsplanens lämplighet, hur delningsvederlaget blivit bestämt, vilka rättsliga och ekonomiska synpunkter som beaktats samt hur värderingen gjorts och det inneburit några svårigheter.

Några tidigare års årsredovisningar samt kompletterande information behöver inte bifogas planen

Uppgifter om väsentliga förändringar i överlåtande bolags tillgångar och skulder som inträffat efter delningsplanens upprättande behöver inte meddelas aktieägarna.

Revisorernas granskning och yttranden avseende delningsplanen kan begränsas till fara för borgenärer och tillgångarnas verkliga värde för de övertagande bolagen.