Fusion mellan två oberoende publika bolag

1        Allmänt om fusion

En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman till ett. Därigenom minskar man de administrativa kostnaderna och det eller de överlåtande bolagen upphör utan likvidation.

Det eller de överlåtande (fusionerade) bolagen överlåter alla sina tillgångar och skulder liksom alla sina rättigheter och skyldigheter till det övertagande bolaget. Det är styrelserna i de ingående bolagen som upprättar en gemensam fusionsplan som omfattar de bolag som skall fusioneras och som beskriver hur samgåendet skall ske.

1.1       Dotterbolags fusion in i moderbolaget

Vanligast är att ett (eller flera) helägda dotterbolag fusioneras med moderbolaget. Ifall dotterbolaget ägs av en ekonomisk förening är det föreningen som övertar dotterbolaget.

Tidsåtgång från det att fusionsplanen lämnats in till Bolagsverket tills fusionen är genomförd är ca 3-4 månader, förutsatt att alla aktieägare i moderbolaget skrivit under fusionsplanen.

1.2       Moderbolaget fusioneras in i dotterbolaget

En annan form av fusion är s.k. nedströms eller omvänd fusion, där moderbolaget fusioneras upp i dotterbolaget. Här sker fusionen i flera steg och tidsåtgången är därför något längre eller ca 5-6 månader. Processen kan jämföras med när två helt oberoende fusioneras, se nedan under

1.3       Övriga former av fusioner

Övriga fusioner följer ungefär samma regler som när moderbolaget skall fusioneras upp i dotterbolaget och här kan vilket aktiebolag som helst fusioneras upp i vilket annat aktiebolag som helst.

1.4       Fusion när överlåtande bolag har gått i likvidation

Fusion får ske även om överlåtande bolag har gått i likvidation, under förutsättning att skifte av bolagets tillgångar inte har påbörjats.

1.5       Gränsöverskridande fusioner

Det även möjligt att besluta om fusion mellan företag som har sitt säte i olika medlemsstater inom EES-området.

Det gäller svenska aktiebolag som fusioneras med aktiebolag i utlandet och mellan svenska ekonomiska föreningar som fusioneras med ekonomiska föreningar i utlandet. Det är dessutom möjligt för ett helägt utländskt dotterbolag till en svensk ekonomisk förening att gå upp i föreningen. Regleringen bygger på ett EG-direktiv och bestämmelserna om nationella fusioner och specialregler om gränsöverskridande fusioner i aktiebolagslagen och i lagen om ekonomiska föreningar.

2        Fusion mellan två eller flera publika bolag

När minst ett av bolagen är publik gäller något mer komplicerade regler än när samtliga bolag är privata.

2.1.1     Fusioner börjar alltid med att fusionsplanen upprättas

Alla typer av fusioner börjar med att de olika inblanda bolagens styrelser fattar beslut om att fusion ska genomföras. Styrelserna för övertagande och alla överlåtande bolag skall upprätta en gemensam, daterad fusionsplan. Den gemensamma fusionsplanen skall undertecknas av styrelsen i samtliga i fusionen ingående bolagen.

2.1.2     Fusionsplanen ska innehålla

Fusionsplanen ska det för varje bolag ange

 1. Företagsnamn, bolagskategori, organisationsnummer och den ort där styrelsen ska ha sitt säte,
 2. Hur många aktier i det övertagande bolaget som ska lämnas för ett angivet antal aktier i överlåtande bolag och vilken kontant ersättning som ska lämnas som fusionsvederlag. Över halva vederlaget sammanlagda värde måste bestå av aktier.
 3. Den tidpunkt och de övriga villkor som ska gälla för utlämnandet av fusionsvederlaget. Tidpunkten kan komma att variera.
 4. Från vilken tidpunkt och på vilka villkor de aktier som lämnas som fusionsvederlag medför rätt till utdelning i det övertagande bolaget. En enkel formulering är ”Det räkenskapsår då fusionsvederlaget överlämnats.
 5. Den planerade tidpunkten för överlåtande bolags upplösning. Tidpunkten kan komma att variera.
 6. Vilka rättigheter i det övertagande bolaget som ska tillkomma innehavare av aktier, teckningsoptioner, konvertibler och andra värdepapper med särskilda rättigheter i överlåtande bolag eller vilka åtgärder som i övrigt ska vidtas till förmån för de nämnda innehavarna. Enklast undersöker man detta hos Bolagsverket som till viss del kan svara på om det eller de överlåtande bolagen har aktier, teckningsoptioner, konvertibler och andra värdepapper med särskilda rättigheter.
 7. Arvode och annan särskild förmån som med anledning av fusionen ska lämnas till en styrelseledamot eller en verkställande direktör i överlåtande eller övertagande bolag eller till den eller de revisorer som utför granskning av fusionsplanen.

2.2       Fusionsvederlaget

Vederlaget till aktieägarna i det eller de överlåtande bolagen (fusionsvederlaget) ska bestå av aktier i det övertagande bolaget eller av pengar. Mer än hälften av vederlagets sammanlagda värde måste utgöras av aktier. Eftersom aktieägarna i det överlåtande bolaget ska erhålla aktier i det övertagande bolaget måste en värdering av båda bolagens aktier ske. Detta för att kunna göra en rättvis bedömning av hur många aktier som ägarna i det överlåtande bolaget ska erhålla i det övertagande bolaget. Värderar man aktierna i det överlåtande bolaget för lågt i förhållande till värdet av aktierna i det övertagande bolaget kan missnöje uppstå bland aktieägarna i det överlåtande bolaget. Värderar man dessa aktier för högt kan missnöje uppstå bland ägarna i det övertagande bolaget.

2.3       Bolagens redovisningsvaluta

Fusion får bara ske om alla bolagen har samma redovisningsvaluta.

2.4       Fusionsplanen ska granskas av en eller flera revisorer

Det normala är att revisionen av fusionsplanen utförs av respektive bolags revisor. För vissa bolag står angivet i bolagsordningen hur den revisor som ska utföra granskningen ska utses. Detta gäller oftast bara noterade bolag.

2.5       Registrering av fusionsplanen hos Bolagsverket

Inom en månad från styrelsens datering av fusionsplanen skall det övertagande bolaget ge in planen med bifogade handlingar till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret.

När Bolagsverket har granskat och godkänt handlingarna ska Bolagsverket registrera att bolagen vill fusioneras enligt insända fusionsplan. Registreringen kungörs av Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar. https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikStartIn.do. Planen kungörs aldrig i sin helhet. I stället lämnas i kungörelsen följande uppgifter: ”Fusionsplanen finns tillgänglig hos det övertagande företaget samt på Bolagsverket, 851 81 Sundsvall”.

2.6       Fusionsplanen och bolagens bolagsstämma

2.6.1     Bolagsstämma i överlåtande bolag

Överlåtande bolag vars aktieägare genom fusionen erbjuds att bli delägare i det övertagande bolaget ska alltid få möjlighet att på bolagsstämma få avgöra om bolaget ska delta i fusionen eller inte. Bolagsstämman får hållas tidigast en månad efter dagen för kungörelsen.

2.6.2     Bolagsstämma i övertagande bolag

Ägare till minst fem procent av samtliga aktier i det övertagande bolaget kan begära att en bolagsstämma ska hållas i det övertagande bolaget.

En sådan begäran måste ha inkommit till bolaget inom två veckor från kungörelsen av fusionsplanen i Post- och Inrikes Tidningar.

Bolagsstämman får hållas tidigast en månad efter dagen för kungörelsen.

2.6.3     Tillhandahållande av fusionsplanen

För de bolag där aktieägarna på bolagsstämman ska fatta beslut om fusionen ska genomföras eller inte ska styrelsen hålla fusionsplanen, revisorernas granskning samt eventuella bilagor till planen tillgängliga för aktieägarna under minst en månad före stämman. Kopior ska utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det.

Under förutsättning att handlingarna hålls tillgängliga på bolagets webbplats får behöver styrelsen inte sända kopior av till aktieägarna.

För noterade bolag måste fusionsplanen med bifogade handlingar även hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

2.6.4     Väsentliga förändringar i bolagets balansräkning

Om det har inträffat väsentliga förändringar i något bolags tillgångar och skulder efter det att fusionsplanen upprättades, ska styrelsen lämna upplysningar om detta på bolagsstämman innan frågan om godkännande av fusionsplanen avgörs.

2.6.5     Majoritetskrav på bolagsstämman

Ett bolagsstämmobeslut om godkännande av fusionsplanen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Om det finns flera aktieslag i bolaget, ska vad som föreskrivs i första stycket även tillämpas inom varje aktieslag som är företrätt vid stämman.

Om överlåtande bolaget är noterat och fusionsvederlaget består av onoterade aktier i det över­tagande bolaget gäller strängare regler. Beslutet i det överlåtande noterade bolaget måste minst biträdas av samtliga aktieägare som är närvarande på stämman och dessa måste företräda minst 90 % av samtliga aktier.

VIKTIGT ATT NOTERA: Om aktier i det överlåtande bolaget innehas av det övertagande bolaget eller av bolag inom det övertagande bolagets koncern ska dessa aktier inte räknas med vid stämmans beslut i det överlåtande bolaget. Två tredjedelars majoritet måste således uppnås bland de övriga aktieägarna.

2.7       Underrättelse till bolagets kända borgenärer

När fusionsplanen har blivit gällande i samtliga bolag som deltar i fusionen, skall vart och ett av de överlåtande bolaget skriftligen underrätta sina kända borgenärer om beslutet. Underrättelserna skall innehålla uppgift om att bolaget avser att ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen samt uppgift om borgenärernas rätt att motsätta sig att fusionsplanen verkställs.

Borgenärerna i det övertagande bolaget ska i vissa fall också underrättas. Om revisorerna i sitt yttrande över fusionsplanen har uttalat att de inte har funnit att fusionen medför någon fara för det övertagande bolagets borgenärer behöver dessa borgenärer inte underrättas.

2.8       Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen

Det övertagande bolaget skall hos Bolagsverket ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen.
Ansökan skall ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har blivit gällande i samtliga bolag och senast två år efter det att fusionsplanen kungjorts.

2.9       Bolagsverkets handläggning

2.9.1      Skatteverket kan fördröja fusionen

Under den tid som Bolagsverkets handläggning av en ansökan pågår får Skatteverket besluta om att det under en viss tid om högst tolv månader föreligger hinder mot verkställande av fusionsplanen. Förlängning kan ske. Så länge Skatteverkets beslut gäller, ska Bolagsverkets handläggning av ansökan vila.

Skatteverket får besluta endast om
1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
2. verket har beslutat om revision hos bolaget, och
3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av fusionen.

2.9.2     Kallelse på bolagens borgenärer

Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansökan om att verkställa fusionen ska verket kalla bolagens borgenärer.  Har revisorerna uttalat att det inte finns någon risk för övertagande bolags borgenärer ska kallelse på okända borgenärer för detta bolag inte ske.

Kallelsen ska innehålla ett föreläggande för den som vill motsätta sig ansökan att senast viss dag skriftligen anmäla detta till Bolagsverket. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att han eller hon annars anses ha medgett ansökan.

Bolagsverket ska skyndsamt kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Verket ska vidare skicka en särskild underrättelse om kallelsen till Skatteverket.

2.10  Tillstånd att verkställa fusionsplanen

2.10.1                   Bolagsverket lämnar tillstånd

Om inte någon av de borgenärer som har blivit kallade motsätter sig ansökan inom förelagd tid, skall Bolagsverket ge bolagen tillstånd att verkställa fusionsplanen.
Motsätter sig någon borgenär ansökan, skall verket överlämna ärendet till tingsrätten i den ort där styrelsen i det övertagande bolaget skall ha sitt säte.

2.10.2                   Allmän domstol – tingsrätt -lämnar tillstånd

Om ett ärende om tillstånd till verkställande av fusionsplan har överlämnats till domstol skall tillstånd lämnas om det visas att de borgenärer som har motsatt sig ansökan har fått full betalning eller har betryggande säkerhet för sina fordringar eller återkallat sina krav. I annat fall skall ansökan om att få verkställa fusionsplanen avslås.

2.11  Fusionsplanens slutliga registrering

Detta är den tredje registreringen hos Bolagsverket

 1. Först registrerades fusionsplanen
 2. Sedan begärde övertagande bolaget om tillstånd att få verkställa fusionsplanen
 3. Nu ska slutligen fusionsplanen registreras.

Styrelsen för det övertagande bolaget ska anmäla fusionen för registrering i aktiebolagsregistret. Styrelsen ska även för registrering anmäla aktiekapitalets ökning.

Anmälan ska göras senast två månader från Bolagsverkets tillstånd till verkställighet av fusionsplanen eller, när tillstånd lämnas av allmän domstol, från det att domstolens beslut har vunnit laga kraft.

Till anmälan ska fogas ett intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att överlåtande bolags tillgångar har överlämnats till det övertagande bolaget. Denna revisor kan var vilken revisor som helst.

2.12  Fusionens rättsverkningar

När en anmälan om fusion slutligen har registrerats inträder följande rättsverkningar.

 1. Överlåtande bolags tillgångar och skulder övergår till det övertagande bolaget.
 2. Aktieägare i överlåtande bolag blir aktieägare i det övertagande bolaget.
 3. Överlåtande bolag upplöses.

2.13   Klandra beslutet om fusion

Vill ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i ett överlåtande bolag väcka någon form av skadeståndstalan med anledning av fusionen gäller särskilda regler.

 

Stockholm den 5 mars 2020

 

Leif Malmborg
leif@ab.se

0708-978340