Tidsplaner delning

Tidsplan när samtliga aktieägare undertecknar planen

När samtliga bolag är privata bolag och samtliga aktieägare i samtliga medverkande bolag undertecknar delningsplanen kan det överlåtande bolaget direkt efter delningsplanens undertecknande ansöka hos Bolagsverket om tillstånd att planen ska få verkställas.

Efter att tillstånd att verkställa delningsplanen har godkänts av Bolagsverket ska det eller de övertagande aktiebolagen anmäler till Bolagsverket att delningen är genomförd.

Tidsplan när samtliga aktieägare INTE undertecknar planen

När något av bolagen är publikt eller när samtliga aktieägare i samtliga bolag inte undertecknat fusionsplanen sker ett mer omfattande förfarande enligt följande.

När styrelserna i de aktiebolag som deltar i en delning upprättat och undertecknat den gemensamma delningsplan upprättas ska den anmälas till Bolagsverket för registrering.

Bolagsverket ska kungöra registreringen.

Delningsplanen ska alltid underställas bolagsstämman i det överlåtande bolaget.

Delningsplanen ska enbart underställas bolagsstämman i det eller de övertagande bolag om minst 5 % av samtliga aktier i bolaget inom 14 dagar från Bolagsverkets kungörelse begär det.

Bolagsstämman får hållas tidigast en månad eller om samtliga bolag är privata tidigast inom 14 dagar från Bolagsverkets kungörelse.

För noterade bolag ska delningsplanen med bilagor även hållas tillgänglig för aktieägarna på bolagets webbplats under minst en månad före den bolagsstämma där fråga om planens godkännande ska behandlas. Även datum för stämman ska anges.

Det överlåtande aktiebolaget ansöker om tillstånd att verkställa delningen hos Bolagsverket.

Efter att tillstånd att verkställa delningsplanen har godkänts av Bolagsverket ska det eller de övertagande aktiebolagen anmäler till Bolagsverket att delningen är genomförd.