Likvidation av ekonomisk förening – en snabbstart

Beslut om likvidation av en bostadsrättsförening fattas enligt reglerna för ekonomiska föreningar.

För en ekonomisk förening kan likvidationsbeslutet tas på två vis. En stämma där alla medlemmar är närvarande eller via två stämmor.

Beslut på en stämma där alla medlemmar är närvarande.

§ X Beslöts enhälligt att föreningen skall träda i frivillig likvidation enligt 11 kap. 1 § föreningslagen. Likvidationen skall ske med verkan fr o m den dag Bolagsverket förordnar likvidator.

Beslöts hemställa hos Bolagsverket att till likvidator utse Leif Malmborg, 431102-1259, Aktiebolagstjänst, Box 45088, 104 30 Stockholm.

Beslöts att uppdra åt Leif Malmborg, Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, att ombesörja registrering av likvidationen och utseende av likvidator hos Bolagsverket.

Beslut på två stämmor

Beslut 1 av 2

§ X Beslöts enhälligt att föreningen skall träda i frivillig likvidation enligt 11 kap. 1 § föreningslagen.

Noterades att detta är det första stämmobeslutet av två och att likvidationsbeslutet på den andra stämman skall biträdas av minst två tredjedelar av de på stämman röstande för att likvidationsbesluten skall bli giltiga.

Beslut 2 av 2

§ X Beslöts enhälligt att föreningen skall träda i frivillig likvidation enligt 11 kap. 1 § föreningslagen. Noterades att detta var det andra och sista beslutet om föreningens likvidation.

Beslöts att likvidationen skall ske med verkan fr o m den dag Bolagsverket förordnar likvidator.

Beslöts hemställa hos Bolagsverket att till likvidator utse Leif Malmborg, 431102-1259, Aktiebolagstjänst, Box 45088, 104 30 Stockholm.

Beslöts att uppdra åt Leif Malmborg, Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, att ombesörja registrering av likvidationen och utseende av likvidator hos Bolagsverket.

När beslutet eller besluten är fattade

Sänder ni oss vidimerad kopia av beslutet eller besluten så ombesörjer vi att likvidationsbeslut blir registrerat hos Bolagsverket.

Dela vår sida på sociala medier!