Aktiebolag med revisor

Aktiebolag som har revisor

Publika aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha revisor. Det är bara små privata aktiebolag som kan välja att inte ha revisor.

Ett privat aktiebolag måste ha revisor om det når upp till minst två av nedanstående värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

fler än 3 anställda (i medeltal)
mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

I Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden, kan du läsa hur du räknar ut medelantalet anställda. Ett moderbolag i en koncern måste ha revisor när ovanstående värden uppnås i koncernen.

Först på årsstämma 2011

Lagen gäller från och med den 1 november 2010 men de flesta aktiebolag måste dock vänta lite längre för att kunna tillämpa den. Det är tidigast under det räkenskapsår som börjar efter den 1 november 2010 som ett aktiebolag kan välja bort sin revisor.

För ett bolag som har kalenderår som räkenskapsår innebär detta att bolaget kan besluta att ta bort kravet på revisor tidigast på årsstämman våren 2011. Notera att årsredovisningen för 2010 ändå måste ha en revisionsberättelse. För bolag med brutet räkenskapsår kan beslutet att inte ha någon revisor tidigast tas på årsstämman för räkenskapsår som slutar 30 april 2011, 30 juni 2011 respektive 31 augusti 2011.

Tidigast på dessa årsstämmor kan beslutet ske om att bolaget inte skall ha någon revisor. Vårt formulär för beslut om detta hittar du här.