Öppna bankkonto i andra länder än Sverige

För öppnande av bankkonto i våra nordiska grannländer, Danmark, Norge och Finland är det enklast att kontakta ditt svenska bankkontor och be dem hjälpa till att öppna konto i den bank de har samarbete med eller kanske t.o.m. äger.

Utanför Norden samarbetar vi med banker i t.ex. England (HSBC) som har bra hantering av konton via Internet. Kontakta oss för information och offert när det gäller konton i andra länder.

För bankkonto i England behöver vi följande uppgifter

1. Kopia av registreringsbevis för bolaget (Company Certificate of Incorporation). Äktheten skall intygas av Notarius Publicus, advokat, company Secretary, Accountant eller HSBCs egna tjänstemän. Beställs bankkonto i samband med beställning av bolaget ombesörjer vi dessa handlingar.

2. För minst en direktör, samtliga som skall kunna teckna kontot samt alla större ägare (med större ägare menas normalt alla som äger 20 % eller mer av bolaget) behöver vi nedanstående uppgifter. Ägs bolaget av en eller flera juridiska personer behövs uppgifterna för de slutliga fysiska ägarna samt en beskrivning av företagsstrukturen.

2.1. Handlingar för att styrka identitet. Kopia av pass eller nationellt ID-kort.

2.2. Handling som styrker personens bostadsadress, t.ex. faktura för fast telefon, elräkning, faktura från kreditkortsföretag eller kontoutdrag från bank. Detta dokument får inte vara äldre än 2,5 månader.

2.3. Kort presentation av personens nuvarande verksamhet, t.ex ekonomichef i Gunnars Plåt AB som bedriver plåtslageri.

2.4. Personernas funktion i det bolag som skall öppna konto.

2.5. Bankkontoutdrag för varje person i bolaget (direktör, ägare), som utvisar de senaste 3 månadernas händelser på kontot.

Handlingarna enligt 2.1 och 2.2 (original och kopia) tas med till Notarius Publicus för verifiering. Notera att samma dokument inte kan användas för att styrka både identitet och adress! Banken förbehåller sig rätten att begära ytterligare dokument för styrkande av identitet och/eller bostadsadress.

3. Dessutom behöver vi följande uppgifter.

3.1. Namn och adress för bolagets Company Secretary. (Om Aktiebolagstjänst bildar bolaget har vi redan dessa uppgifter.)

3.2. Namn, födelsedatum, pass- eller nationellt ID-kortsnummer samt datum för dess utfärdande, bostadsadress, datum då man flyttade till adressen (har du bott kortare tid än tre år ange även tidigare adress), medborgarskap, innehavare av bankkonto i antal år och antal års branscherfarenhet för samtliga personer enligt punkt 2 ovan.

3.3. Har någon eller några av personerna under punkt 2 ovan bedrivit verksamhet tidigare? I så fall vad och hur länge?

3.4. Vem är kontaktperson för bolaget gentemot oss och banken i samband med nyöppnande av bankkontot. Namn, adress, telefonnummer, fax och e-post­adress.

3.5. Om banken vill kontakta bolaget, vem skall kontaktas. Namn och telefonnummer.

3.6. Vem eller vilka som skall teckna kontot. Hur skall kontot tecknas, t.ex A och B var för sig och C och D två i förening.

3.7. Vem eller vilka skall ha tillgång till bolagets bankfack om ett sådant öppnas. Hur sådan tillgång skall ske, t.ex A och B var för sig och C och D två i förening.

3.8. Bolagets affärsadress.

3.9. Bolagets verksamhet som skall beskrivas mer utförligt än vad som står angivet i stiftelsedokumenten. Av detta skall framgå om bolaget bedriver import eller export eller båda delarna, om man handlar med varor och/eller tjänster. Minst en halv A-4 sida bör det vara och den skall vara skriven på engelska.

3.10. Vilken typ av kunder som bolaget vänder sig till och i vilka länder dessa finns.

3.11. Har bolaget drivit verksamhet i över 18 månader skall senaste årsredovisning­en bifogas.

3.12. Beräknad/budgeterad/gissad omsättning för de kommande 12 månaderna.

3.13. Hur stort kapital som skall sättas in i verksamheten.

3.14. Varifrån kommer detta kapital? T.ex. försäljning av annat företag, aktier eller andra tillgångar, personligt sparkapital eller lånat av bekant. Kommer kapitalet från olika personer och från olika källor, specificera!

Alla banker har nu mera mycket stränga regler för att ta emot nya kunder. Det finns nu i nästan varje land regler om penningtvätt som bankerna måste följa. Dessa regler ändras med jämna mellanrum. Vad som anges här ovan räknar vi dock med att man alltid kommer att kräva in.

Tänk också på att om man har ett bolag med bankkonto i England kan man inte hävda att bolaget ej bedriver verksamhet.

Dela vår sida på sociala medier!