Anpartsselskab (ApS) motsvarar svenskt privat AB

Anpartsselskab är den vanligaste danska företagsformen. Reglerna för ett ApS är betydligt enklare än reglerna för ett A/S och det krävs enbart ett kapitaltillskott på 50 000 DKK efter att det den 1 januari 2014 sänktes från 80 000 DKK. Bolaget kan även ha EURO som kapital och redovisningsvaluta. I ett anpartsselskab ansvarar ägarna, som benämns anpartshaver, enbart med det insatta anpartskapitalet.

Räkenskaperna skall årligen revideras av en registreret eller statsauktoriseret revisor. Mindre bolag kan dock avstå från att ha revisor, se mer om detta nedan under Revisor.

Anpartsselskaber och aktieselskab regleras fr.om. 1 mars 2010 i den gemensamma selskabsloven.

Kapitalkrav

När bolaget stiftas måste anpartskapitalet vara minst 50.000 DKK och det registrerade kapitalet får därefter aldrig understiga 50.000 DKK. Precis som i Sverige kan anpartskapitalet inbetalas kontant eller genom apport eller en kombination av båda.

Om ledningen för ett anpartsselskab konstaterar att bolagets eget kapital understiger hälften av det tecknade kapitalet, eller mindre än 25 000 DKK, måste ledningen se till att inom 6 månader därefter hålla en extra bolagsstämma där företagsledningen skall förklara bolagets finansiella ställning och, vid behov, föreslå åtgärder som skall vidtas för att återställa det egna kapitalet inklusive eventuella förslag på likvidation

Ett anpartsselskab skall ledas av en verkställande direktör eller en styrelse eller en verkställande direktör och en styrelse. Har företaget under de senaste tre åren haft i medeltal fler än 35 anställda, har företagets anställda rätt att välja styrelseledamöter och företaget en skyldighet att inrätta en styrelse.

Revision

Reglerna om revision är lika för A/S och ApS och innebär att ett anpartsselskab eller ett aktieselskab behöver inte ha revisor om bolaget enligt årsredovisningen under två år i följd inte överstigit två av följande tre gränsvärden1.

balansomslutning på 4 miljoner DKK
omsättning på 8 miljoner DKK
genomsnittligt antal heltidsanställda på 12 st under året

Ett nybildat ApS eller A/S behöver således inte under de första två räkenskapsåren ha revisor, men det måste framgå av stiftelsedokumenten att bolaget inte skall ha revisor.

Bolag som redan har en revisor kan enbart på årsstämman välja att för framtiden inte ha revisor.

Bolag som bedriver vissa finansiella och andra liknande verksamheter måste alltid ha revisor.

Generalforsamlingen = Bolagsstämma

Anpartselskabets anpartshavere gör sitt inflytande gällande på generalforsamlingen, vilket är den danska motsvarigheten till den svenska bolagsstämman. Bland de beslut som generalforsamlingen skall fatta är beslutet om bolaget skall ha revisor eller ej. Beslutet att bolaget fortsättningsvis inte skall ha revisor kan enbart ske på den danska motsvarighetern till vår svenska årsstämma.

Även bolag som inte har revisor måste årligen till Erhvervs- og Selskabsstyrelsen insända en av bolagets styrelse undertecknad och av bolagsstämman fastställd årsredovisning.

Dela vår sida på sociala medier!