Dansk filial

När ett utländskt företag vill bedriva näringsverksamhet i Danmark kan man välja mellan tre olika företagsformer. Man kan bilda ett aktieselskab – A/S, ett anpartsselskab – ApS eller registrera en filial till det utländska företaget. Filialen blir det utländska företagets avdelningskontor med självständig förvaltning i Danmark. Ett och samma företag får bara ha en filial i Danmark. Det ska finnas en verkställande direktör (filialbestyrere) för filialen. Filialen skall anmälas för registrering.

Enbart utländska företag (selskaber) från länder där danska företag har samma möjlighet att starta en filial kan starta en filial i Danmark. Med EU och EFTA samt USA, Schweiz, Georgien och Sydkorea har Danmark en generell överenskommelse. Företag från andra länder som vill etablera en dansk filial måste med sin ansökan bifoga en gensidighedserklæring, där det aktuella landet förklarar att danska företag kan etablera filialer där.

För att registrera en filial i Danmark använder du vårt formulär för svensk filial som du hittar här. Förutom formuläret behöver vi följande uppgifter

Bevis (max 3 månader gammalt) att det utländska företaget är behörigen bildat och registrerat samt driver näringsverksamhet i sitt hemland.
Avskrift eller bestyrkt kopia av bolagsordning, stadgar eller motsvarande grunddokument, som reglerar det utländska företagets verksamhet (krävs endast om bolaget finns utanför EU/EES).
Avskrift av det utländska företagets och i förekommande fall dess moderföretags årsredovisningshandlingar för de två senaste räkenskapsåren.
Bevis att det utländska företaget ej är i konkurs. Konkursfrihetsbevis eller certificate of good standing bör vara utfärdat av en myndighet. I länder där man ej kan få intyg från myndighet, får man vända sig till en advokat, revisor eller liknande person.

1. Filialen skall stå under ledning av en verkställande direktör (filialbestyrere) som är bosatt i EU, inte är underårig eller omyndigförklarad och ej i konkurs. VD behöver ej vara dansk medborgare. För en eventuell vice VD gäller samma villkor. Bara en vice VD kan utses. Den verkställande direktören i den danska filialen skall ha fullmakt från det utländska företaget att företräda företaget i alla frågor som rör verksamheten i Danmark. Denna fullmakt, som vi utformar, skall undertecknas av någon eller några som har rätt att teckna det utländska företagets firma.

Notera att VD i den danska filialen har firmateckningsrätt även för det utländska företaget och att det utländska företaget har totalt ansvar för VDs åtaganden. VDn kan således genom vidlyftiga affärer sätta moderbolaget i konkurs.

2. För det utländska aktiebolaget, Ltd eller motsvarande, måste uppgift lämnas om hur stort aktiekapitalet är och hur mycket av detta som inbetalats.
3. Den danska filialens verksamhet måste rymmas inom det utländska bolagets verksamhet.
4. Filialens firma/namn registreras i det danska Filialregistret och måste särskilja sig från andra befintliga filialer, aktieselskab, anpartsselskab och varumärken. Firman skall också innehålla det utländska företagets namn med angivande av företagsform t.ex. Ltd eller GmbH, tillägg av ordet filial och en tydlig uppgift om det utländska bolagets nationalitet. Det skall vara en vedertagen nationalitetsangivelse, varvid förkortningar normalt inte godtas (undantag USA för Amerikas Förenta Stater). Att filialen är dansk kan, men måste inte, skrivas ut i firman. Om en utländsk koncern redan är verksam i Danmark måste man tänka på att det filialsökande bolaget kan behöva medgivande till filialregistreringen från ett eller flera bolag i koncerner som är registrerade som danska aktieselskab, anpartsselskab eller som innehar varumärken.

Dela vår sida på sociala medier!