Näringsverksamhet i Danmark

Om du skall bedriva näringsverksamhet i Danmark ska registrering ske hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det gäller

Startande av ett danskt anpartselbskap, ApS, IVS eller ett aktieselbskap, AS.
Utländska företag som har fast driftställe i Danmark
Filialer till utländska bolag med självständiga filialkontor
Samriskföretag (joint ventures), som består av utländska företag, danska företag eller både utländska och danska företag.

Vid registreringen tilldelas företaget ett danskt CVR-nr, som blir verksamhetens identifikationsnummer hos de danska myndigheterna.

Dansk inkomstskatt av näringsverksamhet

Verksamheten drivs genom ett svenskt företag
Driver ditt svenska företag verksamheten i Danmark ska skatt betalas i Danmark på överskottet av näringsverksamheten om verksamheten bedrivs från ett fast driftställe eller en filial i Danmark. Du behöver bara skatta i Danmark för den del av verksamheten som kan hänföras till filialen eller det fasta danska driftstället. Du betalar den danska skatten månadsvis.

Obs! Byggnads-, anläggnings- eller monteringsarbeten anses ha ett fast driftställe först om verksamheten utförts på ett och samma ställe i mer än tolv månader. Detta enligt det nordiska skatteavtalet.

Hela resultatet av din näringsverksamhet ska även redovisas och beskattas i Sverige, dvs. hemlandet. Dubbelbeskattningsavtalet mellan Danmark och Sverige undanröjer dubbelbeskattningen genom att Svenska Skatteverket medger avdrag och/eller avräkning för den skatt du betalat i Danmark. Om du begär både avdrag och avräkning för den skatt du betalat i Danmark, tar Skatteverket vid avräkningen hänsyn till den skatteminskning som avdraget medfört. Det svenska företaget får högst räkna av ett belopp som motsvarar den svenska skatten på inkomsten som beskattats i Danmark.

Verksamheten drivs genom ett danskt dotterbolag
Startar du ett dotterbolag till ditt svenska företag eller om du som fysiker bosatt i Sverige startar ett danskt bolag skall det danska bolaget deklarera och betala skatt i Danmark. De svenska skattereglerna berör inte det danska företagets verksamhet.

Redovisnings- och betalningsskyldigheter för anställda

Verksamheten i Danmark drivs genom ett svenskt företag
Du som är svensk arbetsgivare med ett fast driftställe eller en filial i Danmark måste göra följande avdrag på lönerna för de som är anställda och arbetar vid den danska filialen eller det fasta driftsstället:

för preliminär skatt, om den anställda är skattskyldig i Danmark
för det danska arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidraget), om den anställda omfattas av den danska socialförsäkringen.

Du redovisar den avdragna preliminära skatten och det avdragna AM-bidraget varje månad.

Obs! Om det svenska företaget har svenskar anställda som ska beskattas i Danmark, måste det svenska företaget ansöka om att dessa personer inte ska beskattas i Sverige. Fyll i svenska Skatteverkets blankett NT2‑SKV 2737 och skicka den till det svenska skattekontor som ditt företag tillhör.

Verksamheten i Danmark drivs genom ett danskt dotterbolag
Drivs verksamheten i Danmark via ett danskt bolag skall det danska bolaget göra avdrag på löner till samtliga anställda i danska företaget.

Din näringsverksamhet måste vara registrerad hos Skat senast åtta dagar efter den första löneutbetalningsdagen. Om ditt företag saknar hemvist i Danmark ska det registreras via ett ombud med hemvist där.

Moms

Momsen ska normalt redovisas varje kvartal. Oberoende av om verksamheten bedrivs via det svenska företaget eller ett danskt bolag skall registrering ske hos Skat senast åtta dagar innan den momspliktiga verksamheten påbörjas.

Verksamheten i Danmark drivs genom ett svenskt företag
När ett svenskt företag har ett fast driftsställe i Danmark och därifrån utför momspliktigt arbete, eller omsätter varor och tjänster i Danmark ska verksamheten registreras hos Skat senast åtta dagar innan det svenska företaget påbörjar den momspliktiga verksamheten i Danmark.

Verksamheten i Danmark drivs genom ett danskt dotterbolag
Det danska bolaget skall registreras hos Skat senast åtta dagar innan den momspliktiga verksamheten påbörjas.

Dela vår sida på sociala medier!