Finsk filial

När ett utländskt företag vill bedriva näringsverksamhet i Finland kan man göra det på två vis, antingen genom att bilda ett finskt dotterbolag i form av ett aktiebolag eller genom att registrera en filial till det utländska företaget. En filial är ett utländskt företags avdelningskontor med självständig förvaltning i Finland. Ett och samma företag får bara ha en filial i Finland. Det ska finnas en verkställande direktör (VD) för filialen. Filialen skall anmälas för registrering.

Reglerna för filialer i de fyra nordiska länderna är mycket likartade, varför du kan använda vårt svenska formulär för filial, som du hittar här. Förutom uppgifterna i formuläret behöver vi följande information:

Bevis att det utländska företaget är behörigen bildat och registrerat samt driver näringsverksamhet i sitt hemland. Beviset får inte vara äldre än sex månader.
Avskrift eller bestyrkt kopia av bolagsordning, stadgar eller motsvarande grunddokument, som reglerar det utländska företagets verksamhet.
Avskrift av det utländska företagets och i förekommande fall dess moderföretags årsredovisningshandlingar för de två senaste räkenskapsåren.
Bevis att det utländska företaget ej är i konkurs. Konkursfrihetsbevis eller certificate of good standing bör vara utfärdat av en myndighet. I länder där man ej kan få intyg från myndighet, får man vända sig till en advokat, revisor eller notarius publicus.

1. Filialen skall stå under ledning av en verkställande direktör som är bosatt i EU, inte är underårig eller har förvaltare och ej är i konkurs. VD behöver ej vara finsk medborgare. För en eventuell vice VD gäller samma villkor. Bara en vice VD kan utses. Den verkställande direktören i den finska filialen skall ha fullmakt från det utländska företaget att företräda företaget i alla frågor som rör verksamheten i Finland. Denna fullmakt, som vi utformar, skall undertecknas av någon eller några som har rätt att teckna det utländska företagets firma.

Notera att VD i den finska filialen har firmateckningsrätt även för det utländska företaget och att det utländska företaget har totalt ansvar för VDs åtaganden. VDn kan således genom vidlyftiga affärer försätta moderbolaget i konkurs.

2. För det utländska aktiebolaget, Ltd eller motsvarande, måste uppgift lämnas om hur stort aktiekapitalet är och hur mycket av detta som inbetalats.

3. Den finska filialens verksamhet måste rymmas inom det utländska bolagets verksamhet.
4. Filialens firma/namn registreras centralt för hela Finland i Filialregistret och måste särskilja sig från andra befintliga filialer, aktiebolag och varumärken. Firman skall också innehålla det utländska företagets namn med angivande av företagsform, t.ex. Ltd eller GmbH, tillägg av ordet filial och en tydlig uppgift om det utländska bolagets nationalitet. Det skall vara en vedertagen nationalitetsangivelse, varvid förkortningar normalt inte godtas (undantag USA för Amerikas Förenta Stater). Om en utländsk koncern redan är verksam i Finland måste man tänka på att det filialsökande bolaget kan behöva medgivande till registreringen från ett eller flera bolag i koncernen som är registrerade som finska aktiebolag eller som har varumärkesregistreringar med skydd i Finland.

Dela vår sida på sociala medier!