Finskt aktiebolag

Ett finskt aktiebolag skall ha ett aktiekapital på minst 2 500 euro, någon annan valuta är inte möjlig.

Firma

Ett aktiebolags firma (namn) skall innehålla kännetecknet för bolagsformen ”oy” eller ”ab”, eller ordet ”osakeyhtiö” eller ”aktiebolag”. Enligt firmalagen skall firman särskilja innehavarens företag, m.a.o. firman kan inte enbart beskriva verksamhetens art eller de produkter som erbjuds. Firman får inte heller vara förväxlingsbar med firman för ett annat företag som är verksamt inom samma bransch och den skall dessutom tydligt skilja sig från redan registrerade firmor.

Aktier

I avtalet om bolagsbildning skall antalet aktier som varje aktieägare har tecknat anges. Tiden för aktiernas betalning skall bestämmas så att anmälan kan inlämnas inom tre månader från undertecknandet av de av Aktiebolagstjänst upprättade handlingarna för bolagsbildning. Aktierna skall vara till fullo betalda när anmälan görs. Aktiekapitalet skall vara minst 2500 euro.

Aktieägare

Bolaget kan ha en eller flera aktieägare. Om en juridisk person tecknar aktier, skall dess namn och FO-nummer antecknas i avtalet om bolagsbildning. För en utländsk juridisk person skall dessutom ett registerutdrag som styrkt kopia fogas till anmälan. En utländsk aktieägare som inte har en finsk personbeteckning skall anteckna sin födelsetid. Dessutom skall hans/hennes passkopia eller annan identitetshandling bifogas till grundanmälan, om personen i fråga inte tidigare har anmälts till handelsregistret.

Styrelse

Om styrelsen har fler än en ordinarie ledamot skall ordförande väljas. Ersättare – suppleant – skall väljas om styrelsen har färre än tre ordinarie ledamöter.

Verkställande direktören

Enligt den finska aktiebolagslagen är val av verkställande direktör frivilligt. Har en verkställande direktör utsetts kan även en vice verkställande direktör utses.

Revisor frivilligt för nystartade bolag

Revisorn skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR), av handelskammare godkänd revisor (GRM) eller motsvarande sammanslutning. Revisorssuppleant skall väljas om den ordinarie revisorn inte tillhör en CGR- eller GRM-sammanslutning. Revisorns namn och eventuella revisorssuppleantens namn skall anges i avtalet om bolagsbildning.

Enligt revisionslagen kan bolag under vissa förutsättningar låta bli att välja revisor. Bolag kan besluta att inte välja revisor om högst ett av följande villkor har uppfyllts under både den avslutade räkenskapsperioden och den som omedelbart föregår den:

balansomslutningen överstiger 100 000 euro
omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro eller
antalet anställda överstiger i medeltal tre personer.

Ett nybildat finskt aktiebolag behöver således inte ha revisor. Om ingen revisor skall utses i bolaget, sätt ett kryss i rutan ”Revisorer skall inte utses” i Aktiebolagstjänsts formulär.

Räkenskapsperiod

Räkenskapsperioden bestäms i avtalet om bolagsbildning. Den normala räkenskapsperioden för ett bolag är 12 månader. Den första räkenskapsperioden kan vara längre eller kortare än 12 månader, men max 18 månader.

Parallella firmor

Precis som ett svenskt aktiebolag kan ett finskt aktiebolag ha parallella firmor på främmande språk.

Med en parallell firma avses översättningar av den finska eller svenska firman, t.ex. Företaget Helsingfors Bil Ab kan ta de parallella firmorna Oy Helsingin Auto och Helsinki Car Ltd.

Bifirmor

Ett finskt aktiebolag kan liksom svenska aktiebolag i sin verksamhet använda bifirmor. Företaget kan med bifirman idka en del av sin verksamhet. Företaget måste betala en separat behandlingsavgift för registrering av varje bifirma. Då företaget anmäler bifirman eller bifirmorna ska man också anmäla vilken del av bolagets totala verksamhet som skall bedrivas i bifirman. Verksamheten som bedrivs i bifirman får alltså inte täcka företagets hela verksamhetsområde. Bifirman får inte innehålla ordet Ab eller Oy.

Uppgifter för registrering

Ni kan använda något av våra formulär för ett svenskt aktiebolag, då får vi alla uppgifter vi behöver. Glöm bara inte att ange att det avser ett finskt aktiebolag. Eftersom man vid registrering av ett finskt aktiebolag i samma ansökan även kan göra nödvändiga registreringar hos Skatteförvaltningen kommer vi att kontakta er för kompletterande uppgifter vad gäller anställda, momspliktig verksamhet m.m. Följande uppgifter behöver vi för att kunna upprätta erforderlig dokumentation.

Bolagets verksamhet
Hur stort aktiekapitalet skall vara (minst 2 500 euro)
Vilka som skall vara ledamöter och eventuella suppleanter i bolaget
Om bolaget skall ha en verkställande direktör
Bolagets räkenskapsår, som kan avslutas vid valfritt månadsskifte. Första året kan omfatta högst 18 månader.
Man kan ange ett senare datum för när bolagets verksamhet skall påbörjas vilket har betydelse för registreringen till Skatteförvaltningen.

Dela vår sida på sociala medier!