Företags- och organisationsnummer (FO-numret)

Ett företag får ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer) som kan jämföras med det svenska organisationsnumret och erhålles genast när en anmälan görs till någondera av myndigheterna

handelsregistret
stiftelseregistret
registret över mervärdesskatteskyldiga
förskottsuppbördsregistret eller
arbetsgivarregistret

FO-nummer identifierar företaget, men det ger inte någon information om i vilket register företaget har antecknats. Företaget kan i informationstjänsten FODS på Internet kontrollera i vilka register det har antecknats. Företags- och organisationsnumret består av 7 siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken. Det har alltså formen 1234567-1. Ett särskilt handelsregister- eller stiftelseregisternummer används inte längre.

Ett företag som har antecknats i handelsregistret, i registret över mervärdesskatteskyldiga, i förskottsuppbördsregistret eller i arbetsgivarregistret skall ange företags- och organisationsnumret i sina affärsbrev eller blanketter.

FO-numrets beständighet

Juridiska personers (t.ex. bolag) FO-nummer är bestående under hela den tid de juridiska personerna är verksamma. Om bolagsformen ändras på ett sätt som har bestämts i lagen, förblir FO-numret oförändrat. Om däremot verksamheten av ett öppet bolag fortsätts av en enskild näringsidkare, ändras FO-numret. Enskilda personers FO-nummer är personliga, så om en enskild näringsidkares verksamhet överförs från en företagare till en annan, ändras FO-numret. FO-numret ändras också om en enskild näringsidkares verksamhet fortsätts av ett bolag.

Dela vår sida på sociala medier!