Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap (AS) är ett bolag där ingen av deltagarna har personligt ansvar för bolagets förpliktelser om inget annat är fastställt i lag. Aktiekapitalet ska vara minst 30 000 NOK.

Bolaget betraktas som en självständig, juridisk enhet. Lagen om aksjeselskaper gäller inte för allmänna aksjeselskaper (ASA), dvs publika bolag.

Det som först och främst kännetecknar ett aksjeselskap är aktieägarnas begränsade ansvar för företags skulder.

Att aktieägarna har ett begränsat ansvar för företags skulder betyder att deras ansvar är begränsat till det aktiekapital de förpliktar sig att betala när de tecknar aktier i bolaget. Bolagets fordringsägare kan söka täckning i bolagets egendom och övrig förmögenhet. Förbehåll mellan aktieägarna regleras i ett aktieägaravtal.

Man kan heller inte kräva att aktieägarna tillför pengar i bolaget utöver det aktiekapital som den enskilde aktieägaren skall betala.

Ett aksjeselskap kan stiftas och ägas av en person eller flera. Minimikapitalet är 30 000 NOK, som skall vara inbetalt innan bolaget registreras. Aktiekapitalet kan tillföras i form av kontanter eller genom apport. Ägare och samtliga styrelseledamöter kan vara bosatta i Sverige.

Regler för apporttillförsel

Aktiebolagslagen ålägger stiftarna att upprätta en särskild redogörelse när aktiekapitalet tillförs på annat sätt än kontant. Denna redogörelse skall intygas av revisor och bifogas stiftelsehandlingarna. Se även aktiebolagslagen, 2 kap. §§ 2-6. Vi rekommenderar att göra bolagsbildningen enbart med kontanter.

Några viktiga regler för AS

AS skall registreras i Foretaksregisteret
Aktiekapitalet skall vara inbetalt innan registrering kan ske i Foretaksregisteret.
Stiftarna skall upprätta och underteckna stiftelsehandlingar. Samtliga dessa tas fram av Aktiebolagstjänst.
AS skall ha en styrelse på minst 1 ledamot och 1 suppleant (AS med mer än 3 milj. i aktiekapital måste ha minst 3 ledamöter)
AS skall ha årsstämma (generalforsamling) varje år innan utgången av juni

Dela vår sida på sociala medier!