Norsk filial till utländskt företag (NUF)

Ett utländskt företag som vill verka i Norge kan registrera en filial i Norge.

Ansvaret för filialen i Norge vilar på det utländska företaget. När det inte finns några anställda i filialen men verksamhet bedrivs, måste en norsk representant registreras som är personligt ansvarig för skatter och avgifter. Filialen är i allmänhet skattepliktig i Norge och måste också uppfylla norska föreskrifter. Finns det sysselsatta personer från utlandet, måste företaget ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd i Norge för dessa.

Det finns inga kapitalkrav för inrättande av en filial. Utländska företag som bedriver verksamhet i Norge måste registrera sig i Foretaksregisteret. Vill du att vi skall hjälpa dig att etablera och registrera den norska filialen kan du använda formuläret för en svensk filial.

Förutom uppgifterna i formuläret behöver vi följande dokument och information:

Registreringsbevis från myndigheterna i det land där moderföretaget är registrerat och som visar att företaget är registrerat och fortfarande existerar, inte har gjort konkurs eller likviderats. Beviset får inte vara äldre än sex månader.
Det utländska moderbolagets stiftelseurkund och bolagsordning.
Norsk adress

Dela vår sida på sociala medier!