Varumärken – tillgångar på frammarsch

På senare tid har det betalats stora summor vid internationella företagsköp där några av de stora tillgångarna har varit väl inarbetade varumärken. Bl a Nestlés köp av Rowntree för fem gånger det bokförda värdet eller 26 gånger årets resultat. Köpeskillingen för Rowntrees varumärken som AFTER EIGHT och KIT KAT var till stor del förklaringen till den höga köpeskillingen som var på totalt 4,5 miljarder dollar. Detta visar att man blivit mer och mer medveten om ett välkänt va­rumärkes enorma värde. Även i mindre företag har varumärkena utvecklats till värdefulla till­gångar och många företagsledare talar idag re­spektfullt om varumärket som företagets värdefullaste och viktigaste tillgång. Hela företagets goodwillvärde ligger oftast i varumärket. Märken som Volvo, Pripps och IBM har funnits länge på marknaden och är fortfarande marknadsledande. Detta har självfallet skett genom produktutveck­ling, kvalitetskontroll och service, men kontinu­iteten och den upparbetade goodwillen har varu­märkena bidragit till.

Bolagsregistrering räcker inte

En firmaregistrering ger inte lika bra skydd som en varumärkesregistrering. En firmaregistrering ger skydd mot identiska och nästan identiska firmor och varumärken. Firmor, där det domine­rande ordet – firmadominanten – skiljer sig åt med enbart en eller ett par bokstäver kan däremot registreras. Flertalet företagsformer ger dessutom bara skydd i ett län. I övriga Sverige kan således någon driva samma verksamhet under samma namn. Ett registrerat varumärke ger ett betydligt starkare och vidare skydd. PRV:s varumärkesav­delning godkänner sällan eller aldrig de små skillnader i ord som PRV:s bolagsav­delning god­känner. Många företag registrerar sin firmadomi­nant som varumärke. Detta går bra om det inte in­kräktar på något befintligt varumärke eller bolag. En firmaregistrering ger enbart rätt att använda hela namnet, inte bara vissa de­lar.

Varumärkesregistreringen ger skydd i hela landet och har i praktiken blivit det starkaste skyddet för ett namn en företa­gare kan ha. En aktiebo­lagsfirma ger visserligen också skydd i hela lan­det, men inte lika starkt som en varumärkesregis­tre­ring. En en­skild firma, handels- eller kom­manditbolag har bara skydd i det eller de län, där de är registrerade. Dessa kan i rent skydds­hän­seende registreras i flera län.

Förundersökning

Aktiebolagstjänst gör, för svenska ansökningar, två typer av förundersökningar, en myck­et enkel som vi kostnadsfritt gör för alla våra kunder när de vill registrera ett varumärke, samt en fullstän­dig un­der­sök­ning som motsvarar Patentverkets egen vid registre­ring av en ansökan. Den enkla undersök­ningen görs på ordmärken och ord i figur­märken. Det inne­bär att vi kontrol­lerar ditt va­ru­märkes­för­slag mot eventuella identiska varu­märken, varu­märkes­ansök­ningar och aktiebo­lagsfirmor.

Den fullständiga förun­dersökningen innebär att vi med hjälp av specialgjorda data­program kon­trollerar ert varu­märkesför­slag mot befintliga varumärken, varumärkesan­sökningar, ak­tiebo­lagsfir­mor och släktnamn. Sökningarna sker inte enbart mot identiska hinder utan alla typer av tänkbara för­växlings­bara ord kommer fram. Vi kontrolle­rar även mot de större språ­kens lex­ikon för att se om försla­get på ett främmande språk har en olämplig innebörd eller bara är en be­skrivning av pro­dukten och därmed oregistrer­bart. Det är alltid tillrådligt att göra en fullständig förunder­sökning.

Vilket skydd ger ett varumärke?

Registreringen gäller från den dag då ansökan inkom till re­gis­treringsmyndigheten tills tio år förflutit från regi­­streringsdagen. Därefter kan registreringen förlängas i ytterligare tioårs­perio­der utan begränsning. Vi bevakar er registrering och kommer i god tid innan det är dags att förnya att skriva till er och fråga om ni vill förnya registreringen, förutsatt att vi har tillgång till aktuell adress.

Skyddet innebär att ingen annan får i sin när­ingsverksamhet använda ett förväxlingsbart kän­netecken. Inte på själva varan eller dess förpack­ning, i marknadsföringen eller affärshand­ling, ej heller muntlig användning eller som bolagsnamn. OBS! Skyddet gäller bara inom de varuslag och/eller tjänste­slag, för vilka re­gistreringen eller inarbetningen gäller.

Vad kan registreras som varumärke?

Varumärken kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, dvs ord, figurer, bokstäver och siffror samt mycket säregen ut­styrsel av en vara eller dess förpack­ning. Även kombination­er av dessa kan registreras. När det gäl­ler varas utstyr­sel eller dess förpackning krävs att den måste vara mycket säregen.

Varumärken får inte innehålla eller bestå av nå­got, som

är ägnat att uppfattas såsom annans firma eller an­nans ef­ter­namn, konstnärsnamn eller annans porträtt. Är det up­pen­bart att namnet eller porträttet åsyftar någon sedan länge av­liden person, kan registrering ske,
kan förväxlas med kommunal, statlig och/eller inter­natio­nell beteckning eller vapen,
uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten,
strider mot lag och ordning; är ägnat att väcka förar­gelse,
uppfattas som titel på annans skyddade konst­närliga eller lit­te­rära verk, där titeln är egenartad, eller krän­ker annans upp­hovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster
är förväxlingsbart med annan näringsidkares namn eller firma, varumärke eller inarbetade varukänne­tecken,
är förväxlingsbart med varukännetecken som, när ansökan inges, används av annan samt ansökan gjorts med vetskap härom och sökanden ej använt sitt märke innan det andra kän­neteck­net togs i bruk.

Vad symboliserar ett bra varumärke?

lätt att uttala – entydigt uttal oberoende av språk
lätt att minnas
egenartat
internationellt gångbart
lätt att uttala – kort, få stavelser, personlig­het och inte alltför snarlikt andra mär­ken.

För mer information om att skapa ett varu­märke, se Aktiebolagstjänsts speciella infor­mation “Att skapa ett varumärke”.

Registrering i andra länder

Varumärkesregistrering görs områdes- eller landsvis enligt tre olika system. Ansökan om varumärke kan ske enligt tre alternativ

Nationell ansökan i respektive land
Internationell ansökan där man väljer vilka länder som skall ingå
EG-varumärke som ger en registrering i samtliga EU-länder

En nationell ansökan är lämplig om det bara är ett eller två länder man är intresserad av eller om det land man vill registrera märket inte har an­slutit sig till den internationella överenskommel­sen (Madridprotokollet). För internationella och EG-ansökningar, se vår särskilda information.

Genom internationella överenskommelser är varumärkeslagstiftningen relativt likartad i alla industrialiserade länder. Många länder har en bestämmelse om att utländsk sökande måste ha ett lokalt ombud. Aktiebolagstjänst har genom systerbolag och samarbetspartners väl etablerade kontakter i alla länder av betydelse. Om man gjort en ansökan i Sverige eller annat land har man genom en internationell överenskommelse sex månader på sig att sända in en ansökan i andra länder och då få räkna ur­sprunglig ansökningsdag som dag för ansökan även i dessa länder.

Watching – Bevakning

Watching är en internationell benämning på att låta bevaka sina varumärken så att andra när­ingsidkare ej registrerar va­ru­märken som är för­växlingsbara med de egna. Genom Ak­tiebo­lags­tjänst kan ni erhålla en sådan bevakning i Sverige och an­dra länder. Bevakningen sker med hjälp av speciella datapro­gram, liknande de som används för förundersökning av varu­märken. I de flesta industriländer kan både ord- och figurmär­ken bevakas.

Klassindelning

Varumärkesregistret är uppdelat enligt ett internationellt klassindelningssystem i 45 olika varu- och tjänsteklas­ser, varav 34 varuklasser och 11 tjänsteklasser. När man registre­rar ett varumärke gör man det i en eller flera klasser. Kostna­den för registre­rings­an­sö­kan är beroende av i hur många klasser man söker regi­stre­ring. Aktiebolagstjänst hjälper dig att placera dina produkter och/eller tjänster i rätta klasser. När en ansökan är gjord kan den inte utvidgas till att om­fatta fler varu- och/eller tjänsteslag än vad den ur­sprungli­gen avser. Där­emot kan man senare begränsa ansö­kan, om an­dra varumärken eller firmor motanförs som hin­der. Det kan därför vara lämpligt att börja med att söka ett brett och där­med starkt skydd för att senare, om så blir nöd­vändigt, be­gränsa ansökan.

Vänta inte med registrering

I vår verksamhet kommer vi ofta i kontakt med kunder som ansöker om registrering av varu­märke när det är för sent. Någon annan har hun­nit före och regis­trerat ett för­växlingsbart märke. Vi kan t ex ta ett företag som i många år använt sin firmadominant som varumärke på sina pro­dukter. När man nu ansöker om registrering av fir­ma­do­minan­ten som varumärke visar den sig vara förväx­lingsbar med ett annat märke inom exakt samma varuslag som bola­gets produkter. Det mot­anförda, registrerade mär­ket är betyd­ligt yngre än bo­lagets firma, men denna har således ej hindrat varumärket från att registreras. Det regis­trerade märket omöj­liggör däremot re­gis­trering av firma­dominanten som varu­märke. Man skulle alltså i ett mycket tidigare skede ha sökt registrering.

Särskiljningsförmåga

Idén med varumärken är att kunna skilja olika innehavares va­ror från varandra. Vissa märken saknar i och för sig den för­må­gan och kan inte utan vidare registreras. Märken som ute­slu­tande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger va­rans art, beskaffenhet, mängd, använd­ning, pris eller geo­gra­fiskt ursprung eller tiden för dess framställning är så­dana som ej i och för sig har särskiljningsförmåga för att kunna regi­stre­ras. Genom att använda ett sådant märke kom­mer kunderna mer och mer att uppfatta detta som ett va­ru­märke och inte som en beteckning på själva varan. Man ta­lar här om att inarbeta ett varumärke.

Ett märke som ursprungligen ej hade tillräcklig särskilj­nings­förmåga för att kunna registreras kan genom inarbet­ning upp­nå sådan. För mer information om inarbetning se Aktie­bo­lags­tjänsts speciella information.

Skydd genom inarbetning

Skydd för ett varumärke kan erhållas på två vis, nämligen ge­nom registrering eller inarbetning. En registrering ger skydd i hela landet och från dagen för ansö­kan samt för de varu- och/eller tjänsteslag man registrerat mär­ket.

Skydd genom inarbetning ger bara skydd inom det område, ge­ografiskt såväl som branschmäs­sigt, där inarbetningen är full­bordad och består. När någon gör varumärkesintrång är det upp till varumärkesinnehavaren att bevisa att märket är inarbe­tat. Läs mer om hur man bevisar inarbetning.

Dela vår sida på sociala medier!