aktiebrev

Aktiebrev

Aktier – aktiebrev

Aktierna är bevis på delägarskap i bolaget. Enligt aktiebolagslagen finns inget krav på att bolaget skall utfärda aktiebrev i andra fall än när aktieägaren så begär. Däremot krävs att bolagets styrelse skall föra ett register, aktiebok, över alla aktieägare och deras aktieinnehav, förändringar av aktieinnehav m m. Med hjälp av ett specialdesignat dataprogram kan Aktiebolagstjänst hjälpa er att föra er aktiebok.

Av praktiska skäl samlas flera aktier för en innehavare i ett och samma aktiebrev. Ett aktiebrev som omfattar 100 aktier skall motsvara 100 nummer t ex nr 201 till 300. Finns aktier av olika slag/serier, skall av aktiebrevet framgå till vilket slag aktierna hör. Ett och samma aktiebrev får inte innehålla aktier av olika slag, exempelvis med olika röstetal. Olika aktieslag brukar normalt benämnas A- respektive B-aktier eller stam- och preferensaktier.

Överlåtelse av aktier

När någon förvärvar aktie skall på aktiebrevet anges förvärvarens namn, adress och titel eller yrke. Den förre ägaren skall också på aktiebrevet med sin namnteckning bestyrka överlåtelsen. Därefter skall aktiebrevet insändas till bolagets styrelse för införande i bolagets aktiebok. Underlåtenhet att anmäla aktieförvärv kan medföra att rätten till utdelning m m går förlorad.

Förbehåll mot överlåtelse av aktie

I bolagets bolagsordning finns ofta bestämmelser som innebär att när aktien övergår till ny ägare har vissa angivna personer, t ex övriga aktieägare, rätt att lösa aktien. Det finns tre typer av förbehåll mot överlåtelse av aktie, hembuds-, förköps- och samtyckesförbehåll.

Hembudsförbehåll

När styrelsen i bolag med hembudsklausul informerats om att aktie övergår till ny ägare skall styrelsen skriftligen informera varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget. Den tid lösningsberättigad har på sig för att utnyttja sin lösningsrätt framgår av bolagsordningens hembudsklausul. Visar det sig att ingen utnyttjar denna rätt, skall den nye ägaren införas i aktieboken.

Förköpsförbehåll

Förköpsförbehåll liknar hembud, skillnaden här är att den som vill sälja en aktie måste innan försäljningen sker meddela styrelsen att han eller hon vill sälja aktier.

Samtyckesförbehåll

Vid samtyckesförbehåll är det bolaget, i form av styrelsen eller bolagsstämman som skall godkänna den nye ägaren när någon vill sälja sina aktier. Fördelen här är att man inte i förväg behöver ta ställning till vem man skall godkänna eller inte.

Förkommet aktiebrev

Har ett aktiebrev förkommit får det inte ersättas med ett nytt förrän det förkomna brevet dödats enligt lagen om dödande av förkommen handling. I det nya aktiebrevet skall anges att det ersätter tidigare utfärdat aktiebrev. Det nya aktiebrevet skall omfatta samma nummer som det gamla. Vill ni ha hjälp av Aktiebolagstjänst med att döda förkomna aktiebrev samt skriva ut nya, skicka ett meddelande till info@ab.se.

För att beställa aktiebrev, skicka ett meddelande till info@ab.se.

Avstämningsbolag

Aktiebolag kan i sin bolagsordning ta in ett s k avstämningsförbehåll. Detta innebär att bolaget skall följa vissa regler vad gäller aktiebok, bolagsstämma, utdelning m m. För dessa bolag utfärdas inga aktiebrev utan aktieägaren skaffar sig ett VP-konto hos ett kontoförande institut, vanligen en bank eller en fondkommissionär. På detta konto registreras sedan personens samtliga aktier i alla bolag som har ett avstämningsförbehåll i sin bolagsordning. Detta (aktiebrevslösa) system utnyttjas av alla bolag vars aktier det förs handel med. För ett bolag som inte är avstämningsbolag skall först bolagsstämman besluta om att man skall bli ett avstämningsbolag, därefter skall styrelsen se till att bolagts aktier blir registrerade i systemet. Vill ni ha hjälp med allt detta sänd ett mail till leif@ab.se.