Varumärken

Ett varumärke är en symbol som fungerar som kännetecken för en näringsidkares varor eller tjänster. Varumärket består vanligtvis av ett särskilt ord, en figur eller en kombination av ord och figur, men även andra former av varumärken förekommer. Genom ditt eller dina varumärken kan du som näringsidkare särskilja och framhäva dina varor i förhållande till andra liknande varor på marknaden. Som innehavare av ett varumärke har du ensamrätt att använda märket som symbol för dina varor och/eller tjänster. Ur konsumentsynpunkt fyller varumärken funktionen att underlätta identifieringen av varor. Beroende på för vilken marknad du vill skydda dina varumärken finns tre alternativ.

Registrering lokalt i Sverige
Registrering i hela EU genom en ansökan
Registrering i ett valfritt antal länder genom en s.k. internationell ansökan

Varumärkesrätten innebär

Ensamrätten till ditt varumärke inträder fr.o.m. ansökningsdagen under förutsättning att ansökan leder till registrering. Ensamrätten innebär att någon annan näringsidkare inte får för varor eller tjänster av samma eller liknande slag använda ett varumärke som kan förväxlas med ditt skyddade varumärke. Dessutom kan du utöka skyddet för ditt varumärke genom en omfattande och intensiv marknadsföring.
Förutom genom registrering kan även ensamrätt erhållas genom inarbetning men det kräver en omfattande bearbetning av marknaden och under en längre tid, normalt minst fem år. En ensamrätt som grundar sig på registrering gäller lokalt för det land eller sammanslutning av länder där du sökt registrering. En ensamrätt som grundar sig på inarbetning gäller bara inom det geografiska område där inarbetningen skett.
Ensamrätten, den registrerade såväl som den inarbetade, kan köpas, säljas och pantsättas. Vidare kan innehavaren av ett varumärke ge någon annan en begränsad rätt att använda märket (licens), t.ex. inom ett visst geografiskt område.

Veta mer om varumärken

Vill du veta mer om varumärken beställ vårt kostnadsfria kompendium Skydda era varumärken. som nu finns i BETA-version. Maila till info@ab.se .

Dela vår sida på sociala medier!