Att vårda sitt varumärke

Skydd genom varumärkesregistrering

I Sverige och i nästan alla andra länder gäller en varumärkesregistrering i 10 år från registreringsdagen. Därefter kan registreringen förlängas i ytterligare 10-årsperioder utan begränsning. Aktiebolagstjänst bevakar er registrering och kommer i god tid, innan det är dags för förnyelse, att skriva till er, förutsatt att vi har aktuella adressuppgifter.

Ingen annan än innehavaren av det registrerade märket får använda ett förväxlingsbart märke inom samma varu- och/eller tjänsteslag. Det är därför bra att registrera sitt varumärke med så brett varu- och tjänsteomfång som möjligt.

För att inte förlora skyddet utan istället förbättra det är det fyra saker man måste tänka på

Intrång i varumärkesrätten måste beivras
Märket måste användas
Märket får inte användas på så vis att det förlorar sin särskiljningsförmåga – degenererar
Utarbeta en varumärkespolicy för företaget

Varumärkesintrång

Detta innebär att någon annan näringsidkare utan tillstånd använder ett förväxlingsbart varumärke inom samma varu- och/eller tjänsteslag som ett skyddat märke.

Varumärkesintrång kan bemötas genom att man dels beva­kar alla nya varumärkes- och firmaansökningar för att se om det finns någon man anser gör intrång på det egna varumärket, dels genom att vara allmänt observant inom det egna varumärkesområdet och beivra alla försök till introduktion av en produkt som saluförs under ett varumärke som är förväxlingsbart med det egna märket.

Watching

Watching är en internationell benämning på att låta bevaka sina varumärken så att andra näringsidkare ej registrerar varumärken som är förväxlingsbara med de egna. Genom Aktiebolagstjänst kan ni beställa en sådan bevakning i Sverige och andra geografiska områden. Bevakningen sker med hjälp av dataprogram, liknande de som används vid förundersökning av varumärken. I de flesta industriländer kan både ord- och figurmärken bevakas.

Så här går watching till

Ni gör en beställning för en 12-månaders period för de märken och i de länder/områden, där ni vill ha bevakning. Vi kan även bevaka firmadominanten i ert företag eller en bifirma. Är inte dessa registrerade som varumärken tycker vi att ni bör stärka ert skydd genom att även registrera dem som varumärken. Kostnaderna för watching uppgår till några hundra per bevakning, land och år. I vissa länder sker bevakningen mot både nya varumärken och nya firmor, i andra länder enbart mot nya varumärken. När dataprogrammet får in en träff meddelar vi er vår bedömning huruvida vi tror att en invändning mot registreringen skulle vara meningsfull. Om ni beslutar er för att göra en sådan kontaktar vi i första skedet sökanden och informerar om ert märke samt intrånget.

Märket måste användas

I de flesta länder krävs att varumärket måste användas för att registreringen inte skall kunna förklaras ogiltig. I Sverige får t.ex. ett varumärke inte vara i bruk i fem år. Används märket inte på fem år och innehavaren ej kan visa skäl för sin underlåtenhet, kan registreringen hävas för de varor och/eller tjänster för vilka märket ej använts och då av den som lider förfång därav. Detta gäller t.ex. om märket utgör hinder för någon annans ansökan.

Degenerering

Teflon, nylon, vespa, jeep, dynamit, thermos, assistent, aspirin, windsurfer, insulin, vaselin, grammofon, sackarin, fotogen, nylon, bakelit, linoleum var en gång i tiden varumärken med ensamrätt för innehavaren. Dessa har nu övergått till att bli allmänna benämningar på produkten, s.k. generiska termer, och varumärkesinnehavarna har förlorat sina ensamrätter. Man säger att märket har degenererat.

Risk för degenerering motverkas i första hand med kunskap om risken. Det är framförallt de som arbetar med marknadsföringen som måste ha kunskap om varför ett märke degenererar samt hur man kan motverka detta. Det är varumärken för nya produkttyper som riskerar att degenerera p.g.a. att det saknas en allmän benämning på produkten eller så är den allmänna benämningen så dålig eller otymplig att varumärket används för att beskriva produkten som sådan. Tar man fram en ny produkt måste man således vid sidan om varumärket även hitta på en bra allmän benämning – generisk term – på produkten.

Företagets varumärkespolicy

Inom företaget bör utformas en skriftlig policy för hur varumärken skall användas i marknadsföring, på Internet, på produkter och på marknaden. Det bör t.ex. finnas regler om vilka färger som skall användas. För varumärken som bara består av ett ord vill man kanske i största möjliga utsträckning använda ett och samma typsnitt. För figurmärken bör finnas original i alla tänkbara storlekar så att inte de som skall använda sig av märket frestas att klippa ur en dålig kopia ur någon trycksak eller tidning.

För en koncern med flera företag, kanske i olika länder, är det viktigt att ha en enhetlig policy när det gäller vem som skall vara varumärkesinnehavare. Det finns två principiella vägar; 1) respektive dotterbolag, oberoende av land, står som innehavare till de varumärken bolaget använder; 2) moderbolaget står som ägare till koncernens samtliga varumärken. Eftersom varumärken med åren blir en av koncernens starkaste tillgångar är det viktigt att de ej går förlorade om något av dotterbolagen gör konkurs.

Dela vår sida på sociala medier!