Föreningar

Föreningar

Till skillnad från bolag som är slutna är föreningar öppna. Att vara öppen innebär att antalet medlemmar enkelt kan ökas och minskas utan övriga medlemmars samtycke. Öppenheten innebär att vem som helst som uppfyller stadgarnas villkor för medlemskap normalt inte kan vägras inträde som medlem. Genom att formulera stadgarna rätt kan man helt hindra att nya sökande blir medlemmar. Föreningar finns i två huvudtyper av föreningar, ekonomiska och ideella.

Ekonomiska föreningar

Ekonomiska föreningar regleras i lagen om ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening måste ha minst tre medlemmar och en revisor.

Förutom vanliga ekonomiska föreningar finns särskilda former av ekonomiska föreningar som även regleras av särskild lagstiftning. Dessa är bostadsrättsföreningar, sambruksföreningar, samfällighetsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

Ideella föreningar

Ideella föreningar regleras inte i någon lagstiftning. Här är det viktigt att allt man vill reglera finns klart och tydligt angivet i föreningens stadgar. Till de ideella föreningarna hör idrottsföreningar, fackföreningar och arbetsgivarföreningar

Bostadsrättsförening