Samfällighetsförening

En samfällighetsförening bildas när flera fastighetsägare skall förvalta anläggningar och mark för gemensamt nyttjande. Det kan gälla enskilda utfartsvägar, skogsbilvägar, vatten- och avloppsanläggningar, lekplatser, sophus, tvättstuga eller garage. Även ägarlägenheter kan ha en gemensam samfällighetsförening för förvaltning av alla gemensamma ytor i och runt byggnaden.

En anläggning som är gemensam för flera fastigheter kallas en gemensamhetsanläggning. Lantmäteriet bildar gemensamhetsanläggningar vid lantmäteriförrättningar med stöd av anläggningslagen. Föreningsbildningen sker enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.

Det som före 1998 var vägföreningar enligt lagen om enskilda vägar är numera samfällighetgsföreningar, även om begreppet vägförening fortfarande lever kvar.

I anläggningslagen finns regler om hur man inrättar och förändrar en gemensamhetsanläggning. I lagen om förvaltning av samfälligheter finns regler bland annat om hur man ordnar förvaltningen av en gemensamhetsanläggning.

En samfällighetsförening är en form av ekonomisk förening, varför även lagen om ekonomiska föreningar gäller.

I övrigt gäller att samfälligheter regleras i lagen om förvaltning av samfälligheter, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (restvattenlagen).

Dela vår sida på sociala medier!