När bildar man en bostadsrättsförening

Det finns två olika tillfällen när en bostadsrättsförening bildas.

Nya hus

Ett nytt hus uppförs och byggmästaren/fastighetsägaren vill sälja hela huset till en bostadsrättsförening som han bildar speciellt för detta ändamål. Detta förfarande är lite mer komplicerat eftersom det är svårt att på förhand, innan huset är färdigt, kunna upprätta den ekonomiska plan som krävs för att få upplåta en lägenhet med bostadsrätt. Upplåtelsen sker då vanligtvis i två steg – först upprättas ett förhandsavtal och slutligen den ekonomisk planen. De som tecknat förhandsavtalet är bara skyldiga att fullfölja om villkoren i den senare upprättade ekonomiska planen överensstämmer med den kalkyl som ligger till grund för villkoren i förhandsavtalet.

Befintliga hus

En bostadsrättsförening kan bildas i ett bifintligt bostadshyreshus när minst tre lägenhetsinnehavare vill gå med som medlemmar. När minst två tredjedelar är intresserade av att förvärva fastigheten kan man lämna in en s k intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten vid tingsrätten för att tvinga fastighetsägaren att i första hand sälja till föreningen. Föreningen kan sedan vara vilande och enbart vartannat år förnya sin intresseanmälan hos tingsrätten.

Köpa hus och ombilda hyresrätter till bostadsrätter

När fastighetsägaren visar intresse av att sälja fastigheten får föreningen tre pluss tre månader på sig att bestämma sig för om man vill anta det pris som fastighetsägaren vill ha. Föreningen skall upprätta en ekonomisk plan som underlag för medlemmarnas beslut om att föreningen skall köpa fastigheten. Att den ekonomiska planen vilar på tillförlitliga grunder skall intygas av två av Boverket godkända intygsgivare. Med den ekonomiska planen som underlag fattar medlemmarna på föreningsstämma med två tredjedelars majoritet beslut om att förvärva fastigheten. Finansiering av huset sker dels genom att föreningen lånar, dels genom medlemmarnas insatser. För bostadsrätter i eftertraktade områden somcentrala Stockholm kan oftast lägenhetsinnehavarnas insatsen finansieras av medlemmarnas lån med den blivande bostadsrätten som säkerhet. När den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket får lägenheterna upplåtas med bostadsrätt.

Dela vår sida på sociala medier!