Fullmakt till stämma

Här gäller samma regler för alla typer av ekonomisk förening. En medlem kan enligt bestämmelserna i föreningens stadgar företrädas på föreningsstämma av ombud med fullmakt. Fullmakten måste vara daterad och får inte vara äldre än ett år. Fullmakten kan t.ex. vara utfärdad för en specifik stämma, exempel 1 nedan, eller för alla stämmor under ett helt år, exempel 2 nedan. En vanlig regel i föreningsstadgarna är att enbart andra medlemmar kan erhålla fullmakt och en medlem bara kan ha fullmakt för en annan medlem.

Exempel 1

F U L L M A K T
vid XYZ Ek.för. föreningsstämma

Härmed befullmäktigas NN att vid XYZ Ek.för. föreningsstämma 20xx xx xx företräda och rösta för mig

Stockholm den 20 ———————-

Fullmaktsgivarens namnteckning och namnförtydligande

Fullmaktsgivarens namn, adress och vid behov även personnummer

Exempel 2

F U L L M A K T

till XYZ Ek.för. föreningsstämmor

Härmed befullmäktigas NN att vid XYZ Ek.för. föreningsstämmor företräda och rösta för mig.

Stockholm den 20 —————–
Fullmaktsgivarens namnteckning och namnförtydligande

Fullmaktsgivarens namn, adress och vid behov även personnummer

Dela vår sida på sociala medier!