Förvaltning av gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning som även brukar kallas för en samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna, delägarförvaltning, eller av särskilt bildad samfällighetsförening, föreningsförvaltning.

Delägarförvaltning

Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt och i enighet. Kan man inte inte enas om en viss förvaltningsåtgärd, ska statliga Lantmäteriet hålla sammanträde med delägarna för att avgöra frågan. Vid ewtt sådant sammanträdet har varje delägare en röst oavsett hur många delägarfastigheter han eller hon äger. I fråga som har ekonomisk betydelse skall, om någon delägare begär det skall i stället delägarnas röstetal beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, . Beslut kan överklagas till fastighetsdomstolen inom fyra veckor från beslutsdatum. Har man svårt att enas och antalet delägarfastigheter är fler än tre är ett alternativ är att föreningsförvaltning anordnas.

Föreningsförvaltning

Är det fler än tre fatigheter eller ägarlägenher vars gemensammhetsanläggning skall förvaltas kan en samfällighetsförening bildas. Bildandet sker genom att delägarna i samfälligheten vid ett sammanträde antar stadgar och utser styrelse. En samfällighetsförening ska registreras hos Lantmäteriet. När föreningen registrerats blir den juridisk person och kan börja förvalta samfälligheten. Medlemmarnas rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas precis som i alla andra ekonomiska föreningar, på föreningsstämma.

Dela vår sida på sociala medier!