Starta sambruksförening

När man skall starta en sambruksförening måste man tänka på att precis som i alla andra ekonomiska föreningar skall en sambruksförening ha minst tre medlemmar och minst tre styrelseledamöter. Föreningens namn måste skilja sig från alla andra företagsnamn i Bolagsverkets näringsregister.

Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller vara i konkurs. För revisorerna i en sambruksförening gäller som huvudregel att dessa inte behöver vara kvalificerade (auktoriserad eller godkänd). Som allmänt kvalifikationskrav gäller att en revisor i en sambruksförening skall ha den insikt i och den erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden, som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

I stadgarna skall anges föreningens syfte och verksamhet och eftersom jordbruk är den vanligaste verksamheten för en sambruksförening kan stadgarna ha följande lydelse: ” Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta jord- och skogsbruksfastigheter och att på dessa bedriva jord- och skogsbruk och fritidsverksamhet i syfte att främja sysselsättning och bosättning på orten samt därmed förenlig verksamhet.”

Dela vår sida på sociala medier!