Avveckling av en verksamhet

Att avveckla en verksamhet skiljer sig åt beroende på vilken företagsform det gäller. Här nedan en kort beskrivning av de alternativ som finns för de olika företagsformerna.

Enskild firma

Driv in alla fordringar, betala alla skulder och anmäl sedan till Bolagsverket och Skatteverket att verksamheten är nerlagd. Både Bolagsverket och Skatteverket har särskilt formulär för detta. Räcker inte ägarens tillgångar för att betala alla skulder blir det i stället en personlig konkurs för innehavaren. En enskild firma kan inte säljas, däremot kan verksamheten säljas genom en s.k. inkråmsaffär.

Handels- och kommanditbolag

Driv in alla fordringar, betala alla skulder och anmäl sedan till Bolagsverket och Skatteverket att verksamheten är nerlagd. Både Bolagsverket och Skatteverket har särskilt formulär för detta. Räcker inte bolagets tillgångar till att betala alla skulder skall bolaget förssättas i konkurs. De kvarvarande skulderna i bolaget måste delägarna betala, räcker inte ägarnas tillgångar för att betala alla kvarvarande skulder blir det i stället en personlig konkurs för bolagsmännen. Genom att bolagsmännen i ett handelsbolag har ett både personligt och solidariskt ansvar för bolagets alla åtaganden kan en borgenär, fordringsägare, gå direkt på valfri bolagsman och kräva betalning och då även sätta denne i konkurs. Har borgenären därefter fortfarande fordringar, krav, på bolaget kan nästa bolagsman krävas osv.

För kommanditbolag finns lite speciella regler när bolagets tillgångar inte räcker till för att betala alla skulder. I kommanditbolaget finns två typer av bolagsmän, kommanditdelägare och komplementärer och det måste finnas minst en av varje sort. Kommanditdelägare som ansvarar bara för ett visst vid registreringen angivet belopp av bolagets åtagande. Detta belopp kan vara så lågt som 1 kr. Den andra typen av bolagsmän är komplementärer och dessa har precis som bolagsmännen i ett handelsbolag personligt och solidariskt ansvar för bolagets alla åtaganden.

Bolagsmännen kan även sälja sina bolagsandelar men har då kvar det personliga ansvaret för alla åtaganden som bolaget gjorde under tiden fram till dess att de avgående bolagsmännens avgång registrerats och kungjorts av Bolagsverket.

Aktiebolag

De alternativ som finns framgår av nedanstående uppställning. Räcker inte ägarenas tillgångar för att betala alla skulder blir det i stället en personlig konkurs för bolagsmännen.

Likvidation – frivillig när aktieägarna beslutar att upphöra med verksamheten och dela ut bolagets eget kapital eller genom tvång pga. kritisk kapitalbrist, bolaget har ej inkommit med årsredovsiningen i tid till Bolagsverket eller har bolaget ej inkommit med anmälan av behörig styrelse, verkställande direktör m.fl. till Bolagsverket.
Snabbavveckling, vilket innebär att vi köper bolaget och sedan likviderar eller fusionerar det. Snabbaveckling innebär att ni får era pengar ca ett halvår tidigare än om ni likviderar.
Fusion – frivillig överföring av alla tillgångar och skulder i ett eller flera andra bolag.
Delning (Fission) – frivillig delning av verksamheten med eller utan att det delade aktiebolaget upphör.
Konkurs – när tillgångarna inte räcker för att betala alla skulder ansöker bolaget eller en borgenär att bolaget skall försättas i konkurs.
Sälja bolaget – frivilligt.

Vid frivillig likvidation, fusion och delning avvecklas bolaget under kontrollerade former därför att aktieägarna själva beslutar att bolaget skall upphöra. Vid konkurs och tvångslikvidation avvecklas bolaget genom yttre påverkan. Aktieägarnas möjlighet att påverka situationen är minimal.

Ekonomisk förening

För en ekonomisk förening finns möjligheten till fusion med annan ekonomisk förening, likvidation och konkurs samt att varje medlem kan sälja sin andel i föreningen.

Dela vår sida på sociala medier!