Redovisning under likvidationen

Enligt aktiebolagslagen 25 kap 37 § skall likvidatorn för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning, som skall läggas fram på årsstämma. I fråga om stämman och redovisningen skall följande bestämmelser inte tillämpas:

7 kap 11 § 2 aktiebolagslagen,
2 kap 1 § andra stycket, 5 kap. 18-25 §§, 6 kap. 2 och 5 §§ årsredovisningslagen (1995:1554), samt
5 kap 2 § 3 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Vidare anges i 37 § att det egna kapitalet får i balansräkningen tas upp i en post. Balansräkningen skall innehålla uppgift om aktiekapitalet, i förekommande fall fördelat på olika aktieslag.

En tillgång får enligt 37 § inte tas upp till högre värde än den beräknas inbringa efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som tas upp i balansräkningen, skall det beräknade beloppet anges särskilt vid tillgångsposten. Om en skuld eller likvidationskostnad kan beräknas kräva ett belopp som väsentligt avviker från redovisad skuld, skall det beräknade beloppet anges vid skuldposten.

Slutligen anges i 37 § att bestämmelserna om koncernredovisning och om delårsrapport i tillämplig lag om årsredovisning inte skall tillämpas på bolag i likvidation.

Redan före likvidationen

Under tiden före beslut om likvidation men under verksamhetens avveckling gäller särskilda regler för redovisningen, och lite om dessa kan du läsa om här.

Löpande bokföring

Likvidatorn ansvarar för den löpande bokföringen fr o m den dag han utsetts.

Årsredovisningar

Av första stycket framgår att likvidatorn skall upprätta en årsredovisning som skall läggas fram på årsstämma. Utgångspunkten är att samma regler gäller för stämman och årsredovisningen som för bolag som inte har gått i likvidation, jfr 6 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) och aktiebolagslagen 25 kap 30 §. Detta innebär bl.a. att bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554) och reglerna om bolagsstämma i 7 kap aktiebolagslagen är tillämpliga.

Den första årsredovisningen

Den första ordinarie årsredovisningen under likvidationen avser normalt ett år där ansvaret för förvaltningen delas mellan styrelse och i förekom­man­de fall vd samt likvidatorn. Detta är inte aktuellt när likvidatorn utsetts på räkenskaps­årets första dag.

Undantag från aktuella lagar om årsredovisning

I 25 kap 37 § anges vilka undantag från dessa lagar som gäller för bolag i likvidation. Undantagen gäller för bolag som skall följa årsredovisningslagarna ÅRL respektive ÅRKL.

Disposition av resultat

Att 7 kap 11 § 2 inte skall tillämpas innebär att bolagsstämman inte skall fatta något beslut avseende disposition av resultatet.

Finansieringsanalys

Att 2 kap 1 § andra stycket ÅRL och 6 kap 5 § ÅRL inte skall tillämpas innebär att någon finansieringsanalys inte behöver upprättas.

Uppgifter om anställda

Att 5 kap 18-25 §§ ÅRL inte behöver tillämpas innebär att uppgifter inte behöver lämnas om antalet anställda (18 §), sjukfrånvaro (18a §), könsfördelning bland ledande befattningshavare (18b §), personalkostnader (19 §), löner, tantiem och andra ersätt­ningar till nuvarande och tidigare styrelseledamöter, suppleanter till dessa verkställande direktör, vice verkställande direktörer eller motsvarande befattningshavare (20, 23 och 24 §§), ersättningar till bolagets revisorer och de revisionsföretag där revisorerna verkar (21 §), pensionskostnader och liknande förmåner till nuvarande och tidi­gare styrelseledamöter, suppleanter till dessa, verkställande direktören, vice verk­stäl­lande direktö­rer eller motsvarande befattningshavare (22, 23 och 25 §§), avgångsvederlag eller lik­nan­de för­måner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra personer i företagets led­ning.

Förvaltningsberättelsen

Att 6 kap 2 § ÅRL inte behöver tillämpas betyder att det i förvaltnings­berättelsen inte behöver lämnas förslag till disposition av bolagets resultat. Inte heller finns krav på överföring från fritt till bundet kapital för moderbolag i koncern.

Kreditinstitut och värdepappersbolag

För bolag som skall följa lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag behöver dessutom inte följande bestämmelser i den lagen tillämpas: 5 kap. 2 § 3, avseende löner och ersättningar till delegater i bank och 6 kap 3 § avseende kapitaltäckningsanalys.

Värderingar av tillgångar och skulder

I 25 kap 37 § andra och tredje stycken behandlas vissa frågor om värdering m.m. i balansräkningen.

En tillgång får inte tas upp till högre värde än den beräknas inbringa efter avdrag för försäljningskostnaderna.
Om en tillgång kan beräknas inbringa ett väsentligt högre belopp än det värde som tas upp i balansräkningen, skall det beräknade beloppet anges särskilt vid tillgångsposten.
Om en skuld eller likvidationskostnad kan beräknas kräva ett belopp som väsentligt avviker från redovisad skuld, skall det beräknade beloppet anges vid skuldposten

För värdering av tillgångar m m när beslut om att bolagets verksamhet skall avvecklas men före beslut om likvidation ser särskild information.

Redovisning av eget kapital

Lagtexten anger att i balansräkningen får det egna kapitalet tas upp som en post. Lagen öppnar således möjligheter för olika alternativ. Notera dock att balansräkningen skall ”innehålla en uppgift om aktiekapitalet” och i förekommande fall även ”fördelat på olika aktieslag”.

Ingen koncernredovisning eller delårsrapport

I fjärde stycket klargörs att de bestämmelser som annars gäller om koncernredovisning och delårsrapport inte är tillämpliga på ett bolag i likvidation. De bestämmelser som åsyftas är bestämmelserna i 7 och 9 kap ÅRL samt 7 och 9 kap ÅRKL.

Ej fortsatt verksamhet

En av de grundläggande redovisningsprinciperna enligt ÅRL är att balans- och resultaträkning samt noter skall upprättas med förutsättningen att företaget skall fortsätta sin verksamhet (ÅRL 2 kap 4 §). När bolaget beslutat om likvidation gäller inte den förutsättningen längre och värderingar av tillgångar och skulder måste ske enligt de förutsättningar som då gäller. Vanligtvis är värdet av en maskin eller fabriksfastighet betydligt lägre när verksamheten avvecklas än när de används i företagets löpande produktion.

Enligt ÅRL 2 kap 4 § punkt 2 skall företaget konsekvent använda samma princip för värdering, klassificering och indelning av de olika delposterna från ett räkenskapsår till ett annat.

Om det finns särskilda skäl får avvikelse göras från tidigare tillämpad redovisningsprincip men upplysning och skälen för avvikelsen och en bedömning av avvikelsens effekt på företagets ställning och resultat skall då lämnas i not. Ett allmänna uttalanden som bara anger att den gjorda avvikelsen ger en mer rättvisande bild av verksamheten kan inte godtas. Avvikelserna får inte göras så att årsredovisningen blir oöverskådlig (2 kap 2 §) eller ger en felaktig bild (2 kap 3 §).

När beslut om likvidation fattats kan inte redovisningen upprättas med tanke på fortsatt verksamhet och värdering av bolagets tillgångar och skulder måste ske enligt andra principer. Man ändrar således sina redovisningsprinciper efter det att bolaget gått i likvidation. De ändrade redovisningsprinciperna får leda till att man avviker från andra i lag uttryckligen angivna bestämmelser.

Jämförelser mot tidigare år

I ÅRL 3 kap 5 § anges att för varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och för vissa noter skall beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges. Vidare anges i paragrafen att om företaget ändrar princip för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter, skall posterna för det närmast föregående räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de skall kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

I paragrafens sista stycke anges att om det finns särskilda skäl får avvikelse göras från vad som föreskrivs i ovanstående stycke och skälen för avvikelsen lämnas i not. Avvikelserna får inte göras så att årsredovisningen blir o överskådligt (2 kap 2 §) eller ger en felaktig bild (2 kap 3 §).

Redovisningsrådet gav i december 1993 ut en rekommendation om hur redovisning skall ske när man byter redovisningsprincip. RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip. Rekommendationen är i mars 2004 fortfarande aktuell. I punkt 10 av rekommendationen anges att “jämförelseuppgifter i årsredovisningar och delårsrapporter skall, för att vara meningsfulla, omräknas med tillämpning av den nya redovisningsprincipen.” Vidare anges “Omräkning kan emellertid underlåtas för ett eller flera år, om omräkningen ej är meningsfull, t. ex. på grund av omfattande omstruktureringar, eller då värdet av den information som omräkningen ger inte står i rimlig proportion till kostnaderna för att ta fram informationen. Sker ej omräkning, skall information lämnas om skälen till detta.” När för bolag i likvidation ändrat redovisningsprinciper för värdering av tillgångar och skulder behöver således inte någon omräkning ske av tidigare års jämförelsetal. Däremot skall skälen till att omräkning inte görs anges. Formuleringen av informationen kan göras enligt nedan.
I och med att bolaget gått i likvidation tillämpas ändrade redovisningsprinciper för värdering av tillgångar och skulder. Någon omräkning enligt de nya redovisningsprinciperna av föregående års jämförelsetal har inte gjorts eftersom detta inte skulle tillföra någon värdefull information.

Sammanslagning av poster

Enligt ÅRL 3 kap 3 § skall balansräkningen upprättas enligt bilaga 1 och resultaträkningen enligt bilaga 2 eller 3 till ÅRL. I bilaga 1 är de olika rubrikerna markerade med bokstäver A, B, C osv för huvudrubriker som anläggningstillgångar och eget kapital, romerska siffror I, II, III osv för underrubriker som Immateriella anläggningstillgångar och aktiekapital samt med arabiska siffror 1, 2, 3 osv för underunderrubriker som Goodwill och Hyresrätter. Enligt 3 kap 4 § skall posterna tas upp var för sig i den ordningsföljd som framgår av bilagan. I paragrafens sista stycke kan poster som föregås av romerska siffror slås samman om posterna är av ringa betydelse eller om det främjar överskådligheten.

BALANSRÄKNING

De rubriker/poster i balansräkningen som, när de innehåller belopp, måste finnas med är

TILLGÅNGAR

A. Tecknat men ej inbetalt kapital
B. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
III. Finansiella anläggningstillgångar
C. Omsättningstillgångar
I. Varulager m.m.
II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet eget kapital
I. Aktiekapital
II. Överkursfond
III. Uppskrivningsfond
IV Andra fonder
V. Balanserad vinst eller förlust
VI. Årets resultat
B. Obeskattade reserver
C. Avsättningar
D. Skulder
RESULTARÄKNING

I bilaga 2 (kostnadsslagsindelning) och bilaga 3 (funktionsindelning) finns bara arabiska siffror vilket skulle kunna tolkas som om man kunde klumpa ihop posterna lite hur som hels bara man följer ordningsföljden och posterna är av ringa betydelse och uppställningen ändå ger en rättvisande bild eller om sammanslagningen främjar överskådligheten. FAR har lämnad en vägledning som kan tjäna som förebild för vad som anses vara god redovisningssed.

Föregåendes års poster

Reglerna om jämförelse med tidigare år gäller även klassificering eller indelning av poster och delposter. Men med de undantag som innebär att om det finns särskilda skäl får avvikelse göras från vad som föreskrivs och skälen för avvikelsen lämnas i not. En likvidation innebär att sådana särskilda skäl finns.

Föregående års poster kan således sammanläggas för att anpassas till likvidationens minimala balans- och resultaträkning.

Dela vår sida på sociala medier!