Delningsplan för delning av ett aktiebolag

Vill man dela upp alla tillgångar och skulder i ett aktiebolag sker detta genom en delning. Det viktigaste dokumentet är då delningsplanen. En delningsplan har stora likheter med en fusionsplan. Den skall precis som en fusionsplanen innehålla alla uppgifter som kan vara av vikt för bolagens olika aktieägare när de skall ta ställning till delningen. Det är styrelserna i samtliga ingående bolagen som skall upprätta och underteckna en gemensam delningsplan. Planen skall även granskas av en eller flera revisorer. Har inget av de ingående bolagen någon revisor skall planen ändå granskas av minst en revisor. Följande uppgifter måste vara med:

Delningsplanen ska innehålla

  1. Varje bolags firma, org.nr, säte och bolagskategori (privat eller publikt).
  2. En noggrann beskrivning av de tillgångar och skulder som skall överföras till vart och ett av de övertagande bolagen. Det måste också framgå om några tillgångar och skulder ska behållas av det överlåtande bolaget. För samtliga tillgångar och skulder ska det verkliga värdet framgå.
  3. Hur många aktier i det övertagande bolaget som skall lämnas för ett angivet antal aktier i överlåtande bolag. Ska även någon kontant ersättning  lämnas som delningsvederlag ska detta anges i planen.
  4. Tidpunkten för överlämnande av delningsvederlaget.
  5. Från vilken tid och på vilka villkor de aktier som lämnas som delningsvederlag medför rätt till utdelning i övertagande bolag.
  6. Den planerade tidpunkten för överlåtande bolags upplösning, om detta bolag skall upplösas. Eftersom det är svårt att exakt fastställa denna tidpunkt kan uppgiften bara anges på ett ungefär. Normalt räknar man med att delningsprocessen tar ca tre alternativt fem månader.
  7. Vilka rättigheter i det övertagande bolaget som skall tillkomma innehavare av aktier, skuldebrev och andra värdepapper med särskilda rättigheter i överlåtande bolag eller vilka åtgärder som i övrigt skall vidtas till förmån för de nämnda innehavarna.
  8. Arvode och annan särskild förmån som med anledning av delningen skall lämnas till styrelseledamot, en verkställande direktör eller en revisor i överlåtande eller övertagande bolag.

Dela vår sida på sociala medier!