Fusion

En fusion innebär att två eller flera aktiebolag går samman till ett. Därigenom minskar man de administrativa kostnaderna och det eller de överlåtande bolagen upphör utan likvidation.

Det eller de överlåtande (fusionerade) bolagen överlåter alla sina tillgångar och skulder liksom alla sina rättigheter och skyldigheter till det övertagande bolaget. Det är styrelserna i de ingående bolagen som upprättar en gemensam fusionsplan som omfattar de bolag som skall fusioneras och som beskriver hur samgåendet skall ske.

Dotterbolags fusion in i moderbolaget

Vanligast är att ett (eller flera) dotterbolag fusioneras med moderbolaget. Ifall dotterbolaget ägs av en ekonomisk förening är det föreningen som övertar dotterbolaget.

Tidsåtgång från det att fusionsplanen lämnats in till Bolagsverket tills fusionen är genomförd är ca 3-4 månader, förutsatt att alla aktieägare i moderbolaget skrivit under fusionsplanen.

Moderbolaget fusioneras in i dotterbolaget

En annan form av fusion är s.k. nedströms eller omvänd fusion, där moderbolaget fusioneras upp i dotterbolaget. Här sker fusionen i flera steg och tidsåtgången är därför något längre eller ca 5-6 månader.

Övriga former av fusioner

Övriga fusioner följer ungefär samma regler som när moderbolaget skall fusioneras upp i dotterbolaget och här kan vilket aktiebolag som helst fusioneras upp i vilket annat aktiebolag som helst.

Gränsöverskridande fusioner

Det även möjligt att besluta om fusion mellan företag som har sitt säte i olika medlemsstater inom EES-området.

Det gäller svenska aktiebolag som fusioneras med aktiebolag i utlandet och mellan svenska ekonomiska föreningar som fusioneras med ekonomiska föreningar i utlandet. Det är dessutom möjligt för ett helägt utländskt dotterbolag till en svensk ekonomisk förening att gå upp i föreningen. Regleringen bygger på ett EG-direktiv och bestämmelserna om nationella fusioner och specialregler om gränsöverskridande fusioner i aktiebolagslagen och i lagen om ekonomiska föreningar.

Aktiebolagstjänst handlägger fusioner

Aktiebolagstjänst upprättar alla former av fusionsplaner och övriga handlingar som krävs för att fusionen genomförs och registreras hos Bolagsverket. Kontakta oss gärna vid frågor!

Dela vår sida på sociala medier!