Delning eller fission av aktiebolag

Aktiebolagstjänst kan hjälpa er med alla former av delning. Möjligheten till delning enligt aktiebolagslagen infördes i och med den nya aktiebolagslagen 2005. Skattelagstiftningen har tidigare reglerat hur delningen av ett företag skall beskattas. I inkomstskattelagen benämns delning för fission. Bestämmelserna om delning har sin grund i EUs sjätte bolagsdirektiv (fissionsdirektivet). Reglerna om delning återfinns i 24 kap. aktiebolagslagen och har stora likheter med fusion enligt 25 kap. I 37 kap Inkomstskattelagen finns vissa regler för olika typer av delning som där benämns fission. Delning enligt aktiebolagslagen kan bara ske om samtliga bolag ha samma redovisningsvaluta, SEK eller EURO. Delning får ske även om det överlåtande bolaget har gått i likvidation, under förutsättning att skifte av bolagets tillgångar inte har påbörjats

Delning innebär att ett aktiebolags verksamhet och förmögenhet delas genom att alla eller vissa delar av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot ersättning till aktieägarna i det bolag som delas. Det bolag som delas benämns överlåtande bolag och det eller de bolag som övertar tillgångar och skulder benämns övertagande bolag.

En delning kan vara bra om aktieägarna inte kan komma överens om hur verksamheten ska bedrivas eller vissa tillgånga t.ex. fastigheter ska överföras till ett särskilt bolag.

Delningen kan ske på två sätt:

  • FULLSTÄNDIG DELNING: Det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag. Därefter upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation.
  • PARTIELL DELNING: En del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera övertagande bolag. Det överlåtande bolaget har således kvar vissa tillgångar och lever därigenom vidare.

Övertagande bolag kan vara bolag som redan finns eller bolag som bildas genom delningsför­farandet.

Delningsersättningen

Ersättningen till aktieägarna i det överlåtande bolaget (delningsvederlaget) ska bestå av aktier i det eller de övertagande bolagen och/eller av pengar. Mer än hälften av ersättningens sammanlagda värde ska utgöras av aktier

Dela vår sida på sociala medier!