Frivillig likvidation av ekonomisk förening

Allmänt om likvidation

Även om ett företag eller en förening i allmänhet bildas för att kunna existera under obegränsad tid måste det finnas regelverk för att associationen skall kunna upphöra. Ett företag eller förening kan upphöra genom ägarnas eller medlemmarnas egna beslut men även genom tvång. En frivillig avveckling av en ekonomisk förening sker vanligtvis genom likvidation, vilket är ett speciellt förfarande som regleras i föreningslagens 11:e kapitel. Syftet med likvidation är att under ordnade former avveckla föreningens verksamhet, utdela kvarvarande medel till medlemmarna och därefter upplösa föreningen.

Genom våra standardiserade och datoriserade rutiner för att likvidera en ekonomisk förening kan vi hålla ett lågt pris. Vårt låga grundarvode förutsätter, att föreningens balansräkning på tillgångssidan enbart har ett banktillgodohavande eller en kassa och att de enda skulder som finns är skulder till revisor och/eller bokföringsbyrå. Det låga grundarvodet förutsätter även att några ställda panter eller ansvarsförbindelser inte finns.

I vårt arvode ingår

Vårt arvode inkluderar produktion av alla nödvändiga dokument, såsom års- och andra redovisningar, förslag till revisionsberättelser, ansökningar till Bolagsverket, deklarationer samt slutredovisning till medlemmarna. Bolagsverkets registreringsavgifter samt revisorns arvode tillkommer.

Så här går det till att likvidera ekonomiska föreningar

Vid en likvidation byts styrelsen ut mot en likvidator, som i våra ärenden är Leif Malmborg. Revisorn sitter däremot kvar under hela likvidationen och skall granska likvidatorns arbete på samma sätt som styrelsens. Dessutom har revisorn vissa andra kontrollfunktioner under en likvidation, men dessa framgår av våra olika dokument.

Per likvidationsdagen, som är den dag då likvidatorn utsetts av Bolagsverket, skall styrelsen upprätta sin avgångsredovisning. Redovisningen som i stort liknar en vanlig årsredovisning skall undertecknas av styrelsen och fastställas av föreningsstämman. Kallelse skall ske på okända borgenärer/fordringsägare. Dessa har sedan sex månader på sig att framföra sina krav på föreningen. Därefter upprättas slutredovisning och utskiftning av föreningens kvarvarande medel kan ske. Om föreningen under likvidationens gång passerar ett ordinarie räkenskapsårs slut, upprättar vi en årsredovisning liknande de som upprättats medan föreningen varit aktiv.

För likvidation av en ekonomisk förening behöver vi uppgifter om medlemmarnas namn samt kopia av registreringsbevis utvisande styrelse (kan vi beställa från Bolagsverket). Markera/stryk under tilltalsnamnen på ledamöter och övriga personer.

Dela vår sida på sociala medier!