Redovisning för tiden före förordnandet av likvidator

Enligt aktiebolagslagen, 25 kap 33 § skall, när bolaget har gått i likvidation och en likvidator har förordnats, styrelsen och den verkställande direktören genast redovisa sin förvaltning av bolagets angelägenheter. Redovisningen skall avse den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut har lagts fram på bolagsstämma. Redovisningen skall läggas fram på bolagsstämma så snart det kan ske. Bestämmelserna om årsredovisning i tillämplig lag om årsredovisning samt om revisionsberättelse enligt denna lag skall tillämpas.

Om den tid som redovisningen skall avse omfattar även föregående räkenskapsår, skall det upprättas en särskild redovisning för det året och, om bolaget är ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, en särskild koncernredovisning. Lag (2001:932).

Lagstiftaren har inte gett denna redovisning något särskilt namn. I doktrinen förekommer ett flertal olika benämningar, interimsredovisning, avgåenderedovisning och slutredovisning. I praktiken är nog den vanligaste benämningen ”årsredovisning” vilket måste ses som helt felaktigt eftersom det oftast enbart är en del av ett räkenskapsår som avses. Den benämning som bäst utvisar redovisningens funktion är ”styrelsens avgångsredovisning”. Läs mer i denna artikel ur tidningen Balans.

Styrelsens avgångsredovisning

Genom formuleringen i första stycket klargörs att den redovisning som styrelsen och den verkställande direktören skall lämna för sin förvaltning avser tiden från utgången av det sista räkenskapsår, för vilket årsredovisning har lagts fram på stämman, till den dag då likvidator förordnades. Har bolagsstämman fattat beslut om likvidation, likvidationen inträder omedelbart och Bolagsverket utser likvidator senare skall redovisningen även omfatta tiden då bolaget befinner sig i likvidation men likvidator ännu inte utsetts. Enligt 30 § andra stycket har styrelsen kvar ansvaret för bolaget fram tills det likvidator utsetts.

Inte tidigare lagts fram på bolagsstämma

Normalt innebär meningen ”lagts fram på bolags­stäm­ma” att den framlagda årsredovisningens balans- och resultaträkning även fastställts på stämman. Det kan dock även finnas fall då årsredovis­ningen visserligen lagts fram på stämman men stämman har inte fattat beslut om fastställelse. Detta kan bero på att stämman helt enkelt vägrat att fast­ställa balans- och resultaträkning. Det kan även vara så att man på stämman enligt 7 kap 14 § beslutat att fortsatt stämma skall hållas en senare dag och att denna dag ligger längre fram i tiden än dagen för den stämma, där styrelsens avgångsredovisning läggs fram. Enligt paragrafens ordalydelse måste man tolka detta så att den redan framlagda årsredovisningen inte behö­ver framläggas på nytt och att den ej heller behöver fastställas.

Redovisningens funktion

Redovisningen har två viktiga funktioner

att fastställa vilka tillgångar och skulder som styrelsen överlämnar ansvaret för till likvidatorn.
att ligga till grund för stämmans beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och eventuell vd.

Tillämplig lag om årsredovisning skall följas

Det finns i dag två tillämpliga lagar vad gäller årsredovisning för bolag som skall följa aktiebolagslagen.

Årsredovisningslagen ÅRL (1995:1554)
Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ÅRKL

För det stora flertalet bolag gäller ÅRL, för banker, finansbolag och fondkommissionärer gäller ÅRKL. Försäkringsaktiebolag skall helt följa Försäkringsrörelselagen (1982:713) och lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och berörs över huvudtaget inte i ABL.

Enligt ÅRL 2 kap 1 § skall en årsredovisning bestå av

Balansräkning
Resultaträkning
Noter
Förvaltningsberättelse
För vissa större företag även en Finansieringsanalys

Enligt ÅRKL 2 kap 2 § skall ÅRL 2 kap 1 § tillämpas.

Förutom balansräkning skall av redovisningen framgå bolagets resultat för perioden från senast avgivna årsredovisning. Styrelsens avgångsredovisning skall inte ligga till grund för någon inkomstdeklaration eller taxering, varför någon skatteplanering inte behöver ske.

Bra datum

När bolagsstämman fattar beslut om likvidation och det inte föreligger grund för tvångslikvidation kan det vara lämpligt att anpassa likvidationsstarten till bolagets bokslutsdatum om detta ligger nära i tiden. Då behöver man inte göra både en vanlig årsredovisning och styrel­sens avgångsredovisning.

Dela vår sida på sociala medier!