Fullmakt att hålla bolagstämma

Kopiera, fyll i samt posta till oss så ser vi till att likvidationen påbörjas omgående. Meddela oss samtidigt vem som skall vara aktieägarnas kontaktperson mot oss. Vi vill ha kontaktpersonens namn, företag, tel, fax, e-post, postadress.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Leif Malmborg på Aktiebolagstjänst i Stockholm att företräda oss och rösta för samtliga våra aktier på bolagsstämma i

……………………………………………………………………………………………………………………………….

med org nr 556………

samt rösta för beslut om likvidation av bolaget enligt aktiebolagslagen 25 kap 1 § samt besluta om vem bolaget skall föreslå till likvidator.

………………………………………………………………………………………………………

Ort och datum

………………………………………………………………………………………………………
Underskrift av aktieägaren eller dennes behörig/a firmatecknare

Dela vår sida på sociala medier!