Beskattning vid likvidation

Följande regler gäller för aktiebolag, ekonomisk förening och handelsbolag

Ovanstående företagsformer avvecklas genom likvidation och i stort sett gäller samma skatteregler för avveckling. Vid olikheter anmärks detta särskilt.

Företagets inkomst av näringsverksamhet under likvidationen

För avveckling av företagets verksamhet under likvidationen gäller, oberoende av företagsform, de vanliga skattereglerna för inkomst av näringsverksamhet bl.a. med möjlighet att göra kvittning av vinst mot tidigare års underskott.

Periodiseringsfonder skall återföras till beskattning när företaget upphör att bedriva näringsverksamhet eller när företaget beslutar att gå i likvidation.

Företagets moms under likvidationen

Har företaget under sin aktiva period bedrivit momspliktig verksamhet redovisas moms precis som vanligt under likvidationen. Detta gäller även om företaget under en tid före likvidationen varit vilande och avregistrerat sig för moms. I så fall låter vi på nytt momsregistrera företaget.

Utskiftningen till andelsägarna

Kapitalvinster och kapitalförluster skall enligt grundregeln tas upp till det år avyttring av andelarna sker. Vid likvidation anses avyttring ske när företaget går i likvidation, men eftersom beloppet då ännu inte är känt skall beskattning ske när beloppet blir känt, vanligtvis i samband med att likvidatorn upprättar sitt förslag till utskiftning.

När skall kapitalinkomsten eller kapitalförlusten deklareras

Enligt inkomstskattelagen, IL, 44 kap. 7 § anses en andel vara avyttrad den dag företaget träder i likvidation. Detta utlöser kapitalvinstbeskattning och det eller de belopp som utskiftas behandlas som ersättning för andelen. Vid detta tillfälle vet man normalt inte hur stor utskiftningen kommer att bli och eftersom beskattning av en kapitalvinst inte kan ske förrän man säkert kan beräkna vinstens eller förlustens storlek, kan deklaration inte ske. Sker utskiftning vid flera tillfällen kommer utbetalningarna att behandlas som tilläggsköpeskilling och beskattas så fort som summan av betalningarna överstiger omkostnadsbeloppet (44 kap 28 § IL). Så länge utskiftningarna understiger omkostnadsbeloppet sker ingen kapitalvinstberäkning, man vet ju ännu inte om det kommer att sluta med kapitalförlust eller kapitalvinst. Kapitalvinstberäkningen skall ske när utskiftningar med tillräcklig säkerhet är kända till sitt belopp [*1]. Detta innebär att även om någon utbetalning inte skett kan det finnas skyldighet att deklarera den kända kapitalinkomsten. En “känd” kapitalförlust kan dock inte bli aktuell innan likvidatorn upprättat sin slutredovisning.

Beskattning/deklaration skall således ske när beloppets storlek blir känt. Föreligger förlust medges avdrag först när förlusten är definitiv, vilket normalt sker först när likvidatorn upprättar sin slutredovisning. Kan dock förlustens storlek med säkerhet anges vid en tidigare tidpunkt medges avdrag för kapitalförlust redan det inkomståret [*2].

Kapitalvinstberäkningen skall då göras med tillämpning av de beräkningsregler som gällde vid taxering för det år då företaget trädde i likvidation. Om t.ex. aktieägarna i ett bolag i december 2005 fattar beslut om att bolaget skall träda i likvidation den dag Bolagsverket utser likvidator och utseende av likvidator sker i början av 2006, då inträder även likvidationen. Den avslutas sedan under 2007 innebärande att deklaration skall ske våren 2008 med beaktande av de skatteregler som gällde för år 2006. Skatteverkets rättsavdelning har framfört att skattesatsen bör vara den som gäller det år beskattning sker.

Vid vinst skall andelsägaren således inte deklarera inkomsten så länge som eventuella förskottsutskiftningar understiger omkostnadsbeloppet. När summan av utskiftningarna överstiger omkostnadsbeloppet skall man ta upp vinsten till beskattning. Ytterligare utskiftning som ökar kapitalvinsten skall tas upp till beskattning det år då ny utbetalning sker eller då storleken av tillkommande belopp med säkerhet kan beräknas.

Vid förlust är det inte säkert att man kan erhålla avdrag i samband med att likvidationen påbörjas, eftersom förlusten då normalt inte är känd och konstaterad. Kravet på att förlusten skall vara verklig för att avdrag skall få göras senarelägger avdragsrätten till den tidpunkt då förlusten med säkerhet kan bestämmas. Detta infaller normalt när likvidationen avslutas.

Eftersom likvidatorn inte känner till storleken av de enskilda andelsägarnas omkostnadsbelopp har han eller hon heller ingen vetskap om respektive andelsägare gör en kapitalvinst eller en kapitalförlust.

[*1] Se prop. 1989/90:110 sid. 397.
[*2] Se Regeringsrättens årsbok 1998 ref. 25.
För avveckling av företagets verksamhet under likvidationen gäller, oberoende av företagsform, de vanliga skattereglerna för inkomst av näringsverksamhet bl.a. med möjlighet att göra kvittning av vinst mot tidigare års underskott.Ovanstående företagsformer avvecklas genom likvidation och i stort sett gäller samma skatteregler för avveckling. Vid olikheter anmärks detta särskilt.

Dela vår sida på sociala medier!