Likvidation av aktiebolag – en snabbstart

Nedanstående paragraf kopierar du in i bolagsstämmoprotokollet:

§ X Beslöts att bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt ABL 25:1. Likvidationen skall ske med verkan fr o m den dag Bolagsverket förordnar likvidator.

Beslöts hemställa hos Bolagsverket att till likvidator utse Leif Malmborg, 431102-1259, Aktiebolagstjänst, Box 45088, 104 30 Stockholm.

Beslöts att uppdra åt Leif Malmborg, Aktiebolagstjänst Leif Malmborg, att ombesörja registrering av likvidationen och utseende av likvidator hos Bolagsverket.

Därefter sänder ni oss en vidimerad kopia av det undertecknade protokollet inkl röstlängd. Lämna samtidigt uppgift om vem som under likvidationen skall vara aktieägarnas kontaktperson mot oss. Lämna uppgift om kontaktpersonens namn, företag, tel, fax, e-post och postadress.

Dela vår sida på sociala medier!