Frivillig likvidation av aktiebolag

Allmänt om likvidation

Även om ett företag eller en förening i allmänhet bildas för att kunna existera under obegränsad tid måste det finnas regelverk för att associationen skall kunna upphöra. Ett företag eller förening kan upphöra genom ägarnas eller medlemmarnas egna beslut men även genom yttre tvång.

För de som funderar på att avveckla sitt aktiebolag måste även alternativet att sälja aktierna övervägas. I bolag vars aktier inte handlas med på någon form av marknad kan det vara svårt att sälja en aktiepost som bara är en del av ett bolag. Är alla aktieägare överens kan det vara lättare att hitta en köpare. Då kan även Aktiebolagstjänst och andra aktörer köpa bolaget för att därefter låta likvidera det. Detta brukar kallas för snabbavveckling och innebär att ägarna erhåller sina pengar omgående i stället för när likvidationen avslutas 8 – 9 månader senare. Se i menyn till vänster för information om snabbavveckling.

Vid frivillig likvidation avvecklas företaget under kontrollerade former, därför att aktieägarna själva beslutar om att företaget skall upphöra. Vid konkurs och tvångslikvidation avvecklas företaget genom yttre påverkan och aktieägarnas möjlighet att påverka situationen är minimal.

Innan det slutliga beslutet om likvidation tas är det lämpligt att man genom olika åtgärder förbereder för likvidationen så att kostnaderna minimeras. Läs mer om förberedande åtgärder.

Aktiebolag

En frivillig avveckling av ett aktiebolag sker vanligtvis genom likvidation, vilket är ett speciellt förfarande som regleras i aktiebolagslagens 25:e kapitel. Syftet med likvidation är att under ordnade former avveckla bolagets verksamhet och därefter upplösa bolaget. Likvidation får absolut inte förväxlas med konkurs.

I samband med likvidationen kan vi även köpa bolaget, s k snabbavveckling, vilket är bra om man t ex vill få bort ett dotterbolag från en koncernredovisning före ett visst datum eller när man inte vill vänta på utskiftningen (utbetalningen till aktieägarna) i de minst sju månader som likvidationsförfarandet tar. Läs mer om beräkning av köpeskilling vid snabbavveckling.

Aktiebolagstjänst har standardiserat rutinerna i ett avancerat datasystem för likvidationsförfarandet och kan därigenom hålla ett lågt pris. Vårt låga grundarvode förutsätter, att bolagets balansräkning på tillgångssidan enbart har ett banktillgodohavande eller en fordran på moderbolag, att de enda skulder som finns är skulder till revisor och/eller bokföringsbyrå samt att bolaget under innevarande och föregående räkenskapsår ej haft någon verksamhet. Vidare förutsätts att det egna kapitalet uppgår till minst halva det registrerade aktiekapitalet samt att det inte finns några ställda panter eller ansvarsförbindelser. Finns andra balansposter tillkommer extra arvode för hantering av dessa.

I vårt arvode ingår

Vårt grundarvode inkluderar produktion av alla nödvändiga dokument, såsom års- och andra redovisningar, förslag till revisionsberättelser, ansökningar till Bolagsverket, deklarationer samt slutredovisning till aktieägarna. Bolagsverkets registreringsavgifter samt revisorns arvode tillkommer.

Så här går det till att likvidera aktiebolag

Vid en likvidation byts styrelsen ut mot en likvidator, som i våra ärenden är Leif Malmborg. Ifall bolaget har en revisor sitter däremot denne kvar under hela likvidationen (om inget annat överenskommits) och skall granska likvidatorns arbete på samma sätt som styrelsens. Dessutom har revisorn vissa andra kontrollfunktioner under en likvidation, men dessa framgår av våra olika dokument. Läs gärna också vår steg-för-steg förklaring.

Per likvidationsdagen, som vanligtvis är den dag då likvidatorn utsetts av Bolagsverket, skall styrelsen och i förekommande fall VD upprätta sin avgångsredovisning (där vi står för den slutliga utformningen). Redovisningen som i stort liknar en vanlig årsredovisning skall undertecknas av styrelsen och VD, revideras av bolagets revisor (om sådan finns) samt fastställas av bolagsstämman. Kallelse genom annons skall ske på okända borgenärer/fordringsägare. Dessa har sedan sex månader på sig att framföra sina krav på bolaget. Därefter upprättar likvidatorn slutredovisningen och utskiftning av bolagets kvarvarande medel kan ske. Om bolaget under likvidationens gång passerar ett ordinarie räkenskapsårs slut, upprättar vi en årsredovisning liknande en helt vanlig sådan. Läs mer om beskattning vid likvidation.

Tre alternativ för att starta bolagets likvidation

NABBAST. Lämna oss fullmakt att hålla bolagsstämma för att besluta om att bolaget skall gå i likvidation.
NÄST SNABBAST. Håll en bolagsstämma och sätt in vår paragraf om likvidation i protokollet.
VANLIGAST. Lämna oss uppgifter om aktieägares namn och antal aktier samt kopia av registreringsbevis utvisande styrelse (kan vi beställa från Bolagsverket). Markera tilltalsnamnen på ledamöter och övriga personer. Du kan e-posta, posta eller faxa uppgifterna eller använda vårt formulär.

Dela vår sida på sociala medier!