Europakooperativ

Europakooperativ

Från och med den 18 augusti 2006 är det möjligt att bilda europakooperativ enligt EG:s förordning (EG) nr 1435/2003 om stadgar för europeiska kooperativa föreningar Europakooperativ eller SCE- föreningar. Ett Europakooperativ är en juridisk person. Till skillnad från Europabolag (SE-bolag) och Europeiska Ekonomiska IntresseGrupperingar (EEIG) är ett europakooperativ en europeisk associationsform för gränsöverskridande verksamhet som kan liknas vid en ekonomisk förening. Precis som i en ekonomisk förening skall antalet medlemmar i en SCE- förening eller ett Europakooperativ kunna variera. En SCE-förening måste ha minst fem medlemmar, som kan vara både fysiska och juridiska personer, hemmahörande inom minst två EU-stater. Det tecknade kapitalet skall vara minst 30 000 euro, omvandlat till svenska kronor om föreningen skall ha sitt säte i Sverige.

Stadgarna skall bl.a. innehålla ändamål, säte, regler för beslut och föreningens firma föregången eller följd av förkortningen SCE.

Efter att ett europakooperativ har bildats ska det registreras i den medlemsstat där det har sitt säte. Om europakooperativet har sitt säte i Sverige ska det registreras hos Bolagsverket.
Ett europakooperativs firma (namn) måste börja eller sluta med förkortningen SCE.