Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är t.ex. lekplatser, garage, vatten- och avloppsanläggningar, skogsbilvägar, båtbryggor och liknande som enligt anläggningslagen skall för framtiden bestående samverkan mellan flera fastigheter när det gäller deras gemensamma behov. Anläggningen förvaltas normalt av en samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningar förekommer i en mängd olika former både i tätorter och på landsbygden. .

Genom att bilda en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen sker samverkan med grannfastigheterna ordnade på ett rättsligt bindande sätt och delägarna får bland annat klart för sig vilka :

fastigheter som ingår i gemenskapen
skyldigheter de har att bidra till olika kostnader
behov som ska lösas gemensamt för anläggningen.

Gemensamhetsanläggnings tillkomst

En gemensamhetsanläggning tillkommer vid en lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen (SFS 1973:1149).

Förvaltningsfrågor

Hur en gemensamhetsanläggning ska skötas är reglerat i lagen om förvaltning av samfälligheter, SFL, (SFS 1973:1150). Med hjälp av bestämmelserna i denna lag kan en gemensamhetsanläggning skötas på ett effektivt sätt. Lagen erbjuder två former av förvaltning, föreningsförvaltning genom en samfällighetsförening och delägarförvaltning där delägarna genmensamt vidtar alla förvaltningsåtgärder.

Vanligaste är att mqn bildar en samfällighetsförening. Detta sker normalt i samband med att gemensamhetsanläggningen bildas. Styrelse utses och stadgar antas på det konstituerande sammanträdet med andelsägarna i gemensamhetsanläggningen. Även styrelsens ordförande utses vid detta tillfälle.

I vissa mindre gemensamhetsanläggningar kan även delägarförvaltning förekomma. Vid delägarförvaltning krävs att delägarna är överens om alla förvaltningsåtgärder vilket gör att de enbart passar när det är mycket få ingående fastigheter eller ägarlägenheter.

Dela vår sida på sociala medier!