Jäv på stämma i aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar

ör aktiebolag regleras reglerna om jäv för aktieägarna på bolagsstämman i aktiebolagslagens 7 kap 46 §. Motsvarande bestämmelse för medlemmarna i ekonomiska föreningar återfinns i föreningslagens 7 kap 3 §. Lydelsen i de båda lagarna är innehållsmässigt identiska. Enligt bostadsrättslagens 9 kap 14 § anges att för bostadsrättsföreningar gäller för föreningsstämma i tillämpliga delar föreningslagen.

Jävsreglerna på stämman är till skillnad från jävsreglerna för styrelse och verkställande direktör enbart begränsade till rätten att rösta. Den aktieägare eller medlem som är jävig kan således närvara vid omröstningen och även delta i beredningen av ärendet. Inget hindrar således att den jävige medlemmen argumenterar för sin sak.

Jävsreglerna på stämman är ett minoritetsskydd till skillnad mot jäv för styrelsens ledamöter som skall skydda själva associationen, således aktiebolaget, den ekonomiska föreningen eller bostadsrättsföreningen. Lagen anger tre fall där jäv på stämman kan förekomma:

Talan mot aktieägare respektive medlem
Hans eller hennes såsom styrelseledamot befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse mot bolaget/föreningen
Fråga enligt ovanstående två punkter som gäller någon annan om aktieägaren respektive medlemmen har ett väsentligt intresse som strider mot associationens.

Jävsreglerna innebär att en aktieägare eller medlem inte får rösta i frågan. Har aktieägaren eller medlemmen utsett ett ombud att företräda honom på stämman är ombudet jävigt och kan därför inte heller rösta i ovanstående frågor.

I enmansbolag är aktieägaren av naturliga skäl inte jävig, ej heller föreligger jäv om samtliga aktieägare respektive medlemmar är jäviga i ett enskilt ärende.

Huruvida en röstberättigad person är jävig avgörs av stämmans ordförande. Den som anser att ordförandes beslut är felaktigt kan klandra detta vid allmän domstol.

Avtalsjäv

Varken aktiebolagslagen eller föreningslagen omfattar jävsbestämmelserna för stämman, s.k. avtalsjäv. Jävsreglerna hindrar således inte en aktieägare eller medlem från att rösta för ett förslag till avtal mellan honom och bolaget respektive föreningen eller mellan föreningen och tredje man, där aktieägaren eller medlemmen har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets eller föreningens intresse. En majoritetsdelägare får dock enligt generalklausulen ej utnyttja sin röstmajoritet till beslut som skadar bolaget. För styrelsebeslut föreligger avtalsjäv.

Acklamation

När ett beslut på stämman fattas med acklamation, således utan omröstning, anses beslutet ha fattats av de aktieägare respektive medlemmar som inte är jäviga. Begär någon att omröstning skall ske måste utredas om någon är jävig och inte äger rätt att rösta. Skulle det vid omröstning visa sig att stämmans ordförande är jävig bör någon annan inträda som stämmans ordförande.

Dela vår sida på sociala medier!