Klassindelning av varumärken

Varor och tjänster för vilket ett varumärke registreras är indelat i 45 olika klasser enligt ett internationellt system. Klassystemet är benämnt Nice efter den stad där den första uppgörelsen träffades. Klass 1-34 avser varor och klass 35-45 tjänster. De flesta länder har anslutit sig till detta system, bl.a. alla europeiska länder. För att täcka in nya varor och nya tjänster sker med jämna mellanrum en förnyelse av klassningen.

Den nu aktuella utgåvan klassindelningen har nummer 9. Det du kan läsa här är de s.k. klassrubrikerna. Dessa beskriver i stora drag vad som finns i respektive klass men rubrikerna är ej heltäckande för vad som finns i varje klass. När man sänder in en ansökan måste man ange klassnummer och för vilka varor och/eller tjänster man söker skydd. Anger man bara klassrubrikerna täcker man in det mesta men inte allt. Vissa av varorna/tjänsterna i klassrubrikerna måste preciseras för att avgränsas mot andra klasser.

Klassrubriker varumärken Nice 9:e

Klass 1-34 varor

1. Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel, kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning, kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning.

2. Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer.

3. Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings- , poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor.

4. Industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; dammabsorberande-, -fuktande och -bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus och vekar för belysning.

5. Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.

6. Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer.

7. Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner.

8. Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater.

9. Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

10. Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmaterial.

11. Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål.

12. Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten.

13. Eldvapen, ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjäser.

14. Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument.

15. Musikinstrument.

16. Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

17. Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla ledningar och rör, ej av metall.

18. Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn, koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror.

19. Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, ej av metall.

20. Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast.

21. Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser.

22. Rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel och säckar (ej ingående i andra klasser); stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); obearbetat fibröst textilmaterial.

23. Garn och tråd för textilanvändning.

24. Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar.

25. Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

26. Spetsar och broderier, band och snörmakerivaror; knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor; konstgjorda blommor.

27. Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar; tapeter (ej av textil).

28. Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader.

29. Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter.

30. Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is.

31. Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt.

32. Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.

33. Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

34. Tobak; artiklar för rökare; tändstickor.

Klass 35-45 tjänster

35. Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

36. Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

37. Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

38. Telekommunikationer

39. Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor.

40. Behandling av ämnen och material.

41. Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

42. Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.

43. Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

44. Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.

45. Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.

Dela vår sida på sociala medier!