Registrering eller inarbetning?

Skydd genom registrering

Det bästa sättet att skydda ett varumärke är genom registrering. Då erhåller man skydd i hela det land eller geografiska område där registrering söks och från och med att ansökan lämnats in.

Skydd genom inarbetning

Även om ett varukännetecken inte uppfyller de krav som ställs för att det ska kunna registreras, kan skydd erhållas genom inarbetning. Varukännetecknet anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av kretsen till vilken det riktar sig, den s.k. omsättningskretsen, är känt som beteckning för de varor/tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Skyddet omfattar då endast det geografiska område och den bransch där märket är allmänt känt som beteckning för märkesinnehavarens varor och/eller tjänster samt under den tid det är inarbetat.

Varumärkesskyddet är svagare om det grundar sig på inarbetning istället för på en registrering, bl.a. eftersom skyddet genom en nationell registrering omfattar hela Sverige till skillnad från inarbetning som bara omfattar det område där märket är inarbetat. Dessutom kvarstår skyddet för ett inarbetat varumärke endast så länge det anses inarbetat i omsättningskretsen. För en registrering kvarstår skyddet så länge märket används och fem år därefter. Femårsregeln för ett registrerat varumärke innebär att innehavaren har fem år på sig, från registreringsdatum, att ta varumärket i verkligt bruk utan att riskera att registreringen hävs. En annan fördel med registrering är att den som påstår att ett märke är skyddat har bevisbördan härför och en registrering är mycket lättare att bevisa än en inarbetning.

Dela vår sida på sociala medier!