Internationell varumärkesansökan

Det är möjligt för svenska sökande att genom en och samma ansökan erhålla varumärkesskydd i flera länder. Det kan ske genom två olika system, dels genom en nedan beskriven Internationell varumärkesansökan enligt det s.k. Madridprotokollet, dels genom EG-varumärket som avser registrering i EU:s samtliga medlemsstater.

Bakgrund

Sedan slutet av 1800-talet har det funnits möjlighet för ett 30-tal länder över hela världen att genom en enda varumärkesan­sökan erhålla skydd i samtliga till det s.k. Madridavtalet an­slutna länderna. Man talar om Internationell ansökan. Sverige, övriga nordiska länder, England och USA har inte anslutit sig till detta system. Därför har nu gjorts en ny internationell överenskommelse som går under benämningen Madridproto­kollet. Båda systemen administreras av FN-organet WIPO, World Intellectual Property Organization, som är beläget i Genevé. Ett flertal länder (drygt 180) har gått med i det nya systemet. EU har bl a gett direktiv till sina medlemsstater att man skall an­sluta sig. Troligtvis kommer större delen av de länder som normalt är av intresse i varumärkessammanhang att gå med. Även USA är medlem efter en lång beslutsprocess. En aktuell lista över de länder som anslutit sig hittar du i vår prislista.

Ansökan

Ansökan kan enbart inges av medborgare eller juridisk person med säte i en stat som har anslutit sig till Madridprotokollet. Ansökan inlämnas till vår svenska registreringsmyndighet Patent- & Registreringsverket för vidarebefordran till WIPO i Genevé. En ansökan skall grundas på en nationell registrering eller ansökan i det land där sökanden har sin hemvist eller sitt säte. Leder ansökan i det egna landet ej till registrering inom fem år från inlämnandet av den Internationella ansökan faller även den Internationella ansökan. Att grunda en Internationell ansökan på en nationell ansökan istället för en registrering utgör således en risk, se även under ”Central attack”. Den internationella ansökan får inte vara mer omfattande än det nationella varumärket.

I efterhand kan man utvidga skyddet till att omfatta flera län­der, även länder som senare kommer att ansluta sig till syste­met.

Granskningsförfarande

När ansökan inkommit till WIPO görs en kontroll om det sökta märket uppfyller de formella kraven för ett varumärke, att nödvändiga fullmakter bifogats, att varor och tjänster har tilldelats korrekta klasser enligt det internationella klassnings­systemet samt att erforderliga avgifter betalats.

Ansökan sänds, efter WIPO:s godkännande enligt de formella kraven, vidare till registreringsmyndigheten i de länder som ansökan omfattar. Kontroll sker i de olika länderna enligt respektive lands varumärkeslag och vanligtvis enligt samma regler som en nationell ansökan. Granskningen hos de natio­nella registreringsmyndigheterna får ta högst 18 månader (1,5 år) som i vissa fall kan förlängas. En eller flera lokala myndigheter kan vägra att godkänna an­sökan. Sökanden meddelas besluett och kan sedan driva ärendet vidare på samma vis som för en nationell ansökan. Då krävs lokala ombud i resp land.

Central attack

För att ett Internationellt registrerat varumärke skall bestå krävs att det i sökandens hemland under de första fem åren finns en registrering som minst motsvarar det Internationella märkets omfattning. Om den Internationella ansökan baseras på ansökan i hemlandet och inte en registrering är det av största vikt att denna ansökan leder till ett registrerat varu­märke inom fem år, räknat från ansökan av det internationella märket. Skulle någon under dessa fem år lyckas häva registre­ringen av märket i hemlandet faller registreringen i samtliga länder. Detta kallas för en Central attack.

Omvandling till nationella ansök­ningar

Om registreringen i hemlandet faller eller om ansökan där ej leder till registrering kan ansökan i de övriga länderna om­vandlas till nationella ansökningar. Då får man behålla an­sökningsdagen för den Internationella ansökan.

Förnyelser

En Internationell varumärkesregistrering ger skydd i tio år från ansökningsdagen. Därefter kan den förlängas i ett obegränsat antal tioårsperioder mot särskild avgift.

Kostnader

En Internationell ansökan som omfattar minst två länder utan­för Sverige blir nästan undantagslöst mindre kostsam än en nationell ansökan i respektive land. Även vid registrering i enbart ett land utanför Sverige kan kostnaderna blir lägre. Kostnaderna i olika länder varierar kraftigt, se vår prislista.

Ytterligare information

Denna information är inte en heltäckande beskrivning av sy­stemet utan vill bara ge en allmän bild av hur det Internatio­nella varumärkessystemet enligt Madridprotokollet fungerar. För ytterligare information, ring 08-24 83 40 eller sänd ett e-mail till info@ab.se.

Dela vår sida på sociala medier!