EG-varumärke

Det är möjligt att genom en enda ansökan erhålla varumärkesskydd i flera länder. Det kan ske genom två olika system, dels genom det nedan beskrivna EG-varumärket som avser registrering i EU:s samtliga medlemsstater, dels genom en Internationell ansökan enligt det s.k. Madridprotokollet.

Ansökan

Ansökan om ett EG-varumärke kan antingen ske via det svenska Patent- & Registreringsverket eller direkt till den centrala registreringsmyndigheten i Alicante, speciellt etablerad för detta ändamål. Det engelska namnet på regi­streringsmyndigheten är Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM, och den engelska beteckningen på EG-varumärket är Community Trade­mark, CTM. Både fysisk och juridisk person, obe­roende av bosättning, kan göra ansökan. Den kan skrivas på svenska men all övrig korrespondens måste ske på något av de fem arbetsspråken engelska, tyska, franska, italienska eller spanska. Ansökan görs antingen via internet eller på särskilt formulär. Ärenden som vi ansvarar för handläggs på svenska och engelska och ansöks direkt hos OHIM. Aktiebolagstjänsts handläggare är registre­rade som godkända ombud vid registreringsmyn­digheten OHIM.

Granskningsförfarande

När ansökan inkommit till OHIM i Alicante kon­trolleras om det sökta märket uppfyller de formella kraven för ett varumärke samt om det finns för­växlingsbara EG-varumärken eller tidigare in­komna ansökningar. Därefter sänds ansökan till EU-länders registreringsmyndigheter vilka tar fram rapporter över vilka nationella mär­ken och ansökningar som kan utgöra hinder. Re­sultatet skall sändas till Alicante inom tre månader. Tre länder – Italien, Tyskland och Frankrike – har begärt att få avstå från kontroll mot det egna natio­nella registret. Detta innebär att man inte vet om det finns äldre förväxlingsbara märken i dessa län­der. Användande av märket på dessa marknader kan innebära intrång och därmed hot om hävning av märket. En likhetsgranskning bör således göras i dessa länder för att man skall kunna bedöma om det finns förväxlingsbara märken (se även Förun­dersökningar). Mot en extra avgift kan sökanden få ta del av sökrapporterna från de olika länderna, för att man själv skall kunna avgöra ifall det finns någon tidigare registrering som kan utgöra hinder.

Kungörelse

När alla nationella rapporter inkommit till OHIM sammanställs dessa och ansökan kungörs, varefter en tremånaders invändningsperiod följer.

Invändningar

Den som vill opponera sig mot en EG-ansökan p.g.a. eget varumärke eller ansökan, som man an­ser utgör hinder, gör det genom att mot sär­skild avgift inkomma med en invändning. Den som förlorar i ett invändningsärende skall även betala viss del av motpartens kostnader. Registre­ringsmyndigheten i Alicante skall ansvara för att kostnaderna för invändningar hålls nere.

Registrering

Om inga invändningar inkommer eller om in­komna invändningar undanröjs utfärdas registre­ringsbevis som omfattar hela EU. Observera att ansökan måste godkännas i samtliga EU-länder, ett hinder i ett enda land innebär att hela ansökan förfaller men kan då omvandlas till nationella registreringar, se nedan.

Kostnader

Fr.o.m. 1 maj 2009 sänktes OHIMs avgifter. Tidigare måste man förutom ansökningsavgift även betala registreringsavgift. Kostnaderna för ett varumärke kan delas upp i två delar

Ansökningsavgift
Kostnader för att bemöta eventuella registre­ringshinder

Kostnaden för att bemöta eventuella regi­streringshinder kan inte beräknas på förhand, efter­som man ej vet omfattningen av det arbete som kommer att läggas ned, kostnader för eventuella medgivanden, samarbetsavtal etc.

Förundersökningar

I Tyskland, Frankrike och Italien görs ingen lik­hetsgranskning mot redan befintliga nationella registreringar och tidigare undersökningar. Detta innebär att även om man får ett EG-varumärke registrerat vet man inte om det finns nationella hinder i dessa länder. Att börja använda märket här kan således innebära intrång som kan beivras. Ge­nom att göra en förundersökning i dessa tre länder kan man få besked om det finns några hinder som omöjliggör en användning.

Om ansökan av ett EG-varumärke ej leder till regi­strering har man i alla fall fått en förundersökning gjord i alla länder utom Tyskland, Frankrike och Italien. Detta är ett bra underlag när man beslutar om i vilka länder EG-ansökan skall omvandlas till na­tionella ansökningar, se nedan.

Skyddets omfattning

Skyddet gäller i 10 år från ansökningsdagen och har samma rättsverkan som en nationell registre­ring. Därefter kan det förnyas för ett obegränsat antal 10-årsperioder mot en särskild avgift.

Omvandling till nationella registre­ringar

När ansökan om EG-varumärket ej leder till regi­strering p.g.a. hinder i ett eller flera länder kan den omvandlas till nationella ansökningar i valfritt antal EU-länder. Den ursprungliga ansökningsda­gen får behållas men kostnaderna ökar kraftigt genom kravet på lokala ombud och nya registre­ringsavgifter. Proceduren blir dessutom tids­ödande eftersom man ej får någon förtur vid handläggningen i respektive land.

Användningstvång

Ett EG-varumärke måste användas under en femårsperiod, annars kan registreringen hävas. An­vändning behöver enbart ske i ett land för att man skall kunna bibehålla registreringen i hela EU.

Fara för befintliga svenska regi­streringar

De olika ländernas granskningsmyndigheter mot­anför ej nationellt registrerade märken eller ansök­ningar utan informerar enbart sökanden om för­växlingsbara märken. Däremot informeras ej mär­kets innehavare vilket innebär att det är mycket viktigt för innehavare av nationella registreringar att bevaka ansökningar om EG-varumärken för att själv kunna göra invändning. Aktiebolagstjänst kan bistå er med sådan bevakning.

Mer information

Denna information är inte heltäckande utan vill bara ge en allmän bild av hur EG-varumärket fun­gerar. Praktiska frågor om enskilda ansökningar besvaras gärna per telefon.

Dela vår sida på sociala medier!