Allmänt om varumärken

Ett varumärke är ett kännetecken för en vara eller tjänst och har till syfte att skilja den egna produkten eller tjänsten från konkurrenternas. Varumärket skall ge din produkt eller tjänst en identitet och öka kännedomen om den på marknaden. På en alltmer konkurrensutsatt marknad är ett starkt varumärke en grundförutsättning för att skydda ditt företags marknadsposition.

Skydda dina varumärken

Att skydda sina varumärken är viktigt då det innebär att ingen annan i sin näringsverksamhet får använda ett förväxlingsbart kännetecken. Det främsta sättet att skydda ett varumärke är genom registrering. Aktiebolagstjänst hjälper dig att registrera varumärken i alla länder och av alla de slag såsom nationella varumärken i varje enskilt land, EG-varumärken som täcker hela EU (27 länder) och internationella varumärken enligt Madridprotokollet, som kan täcka ett eller flera länder. Skydd kan även erhållas genom inarbetning vilket dock ger ett sämre skydd. Du kan läsa mer om inarbetning nedan.

Vad kan registreras som varumärke?

Ett varumärke kan utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, men även en lukt, en färg och ett ljud, förutsatt att kännetecknet ifråga kan särskilja ett företags varor från andras. Ett varumärke får inte vara beskrivande för produkten och ange varans beskaffenhet och det får inte bestå av en statlig/internationell beteckning, ett kommunalt vapen eller någon annans efternamn. De grundläggande kraven handlar alltså om särskiljningsförmåga och grafisk återgivning. Dessutom får varumärket inte vara förväxlingsbart med någon tidigare registrerad eller använd rättighet.

Klassindelning

FN-organet World Intellectual Property Rights, WIPO, har för varumärken utarbetat en indelning av varor och tjänster i 45 olika klasser. Vid ansökan om registrering av varumärke skall förutom märket ifråga även anges för vilka varor och/eller tjänster i de olika klasserna som man vill erhålla skydd. Varumärkets skyddsomfång bestäms helt av de varor och/eller tjänster som väljs vid registreringen. För mer information om klassindelningen, klicka här.

Prioritet

Om man gjort en ansökan i Sverige eller annat land har man genom en internationell överenskommelse 6 månader på sig att sända in en ansökan i andra länder och då få räkna den ursprungliga ansökningsdagen som ansökningsdag även i dessa länder.

Vem kan registrera ett varumärke? Vem som helst kan registrera ett varumärke, såväl fysiska som juridiska personer, ideella föreningar, statliga och kommunala organ.

Dela vår sida på sociala medier!