Ekonomisk förening

Ekonomisk förening

Det finns flera olika typer av ekonomiska föreningar; vanliga ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, sambruksföreningar och kooperativ hyresrättsförening.

Arbetsgivar- och fackföreningar är inte ekonomiska föreningar utan ideella föreningar.

För alla ekonomiska föreningar gäller lagen om ekonomiska föreningar samt den särskilda lagstiftning som finns för respektive form av ekonomisk förening, t.ex. bostadsrättslagen (1991:614) för bostadsrättsföreningar.

En ekonomisk förening är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet, i vilken medlemmarna deltar som konsumenter, som andra förbrukare, som leverantörer, med egen arbetsinsats, genom att begagna föreningens tjänster eller på annat liknande sätt.

I en ekonomisk förening begränsas medlemmarnas ansvar till den insats som betalats till föreningen. Det ska finnas minst tre medlemmar. Om antalet medlemmar går ner under tre och detta förhållande varar i mer än tre månader skall föreningen gå i likvidation.

En ekonomisk förening företräds av en styrelse med minst tre ledamöter och måste ha minst en revisor. Styrelse och revisor väljs av föreningsstämman.

Varje år måste en ekonomisk förening upprätta en årsredovisning. Större föreningar måste också skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. Den som vill ta del av en ekonomisk förenings årsredovisning som inte finns hos Bolagsverket kan begära att Bolagsverket skall vända sig till föreningen för att kunna leverera årsredovisningen till den som begärt att få ta del av den.

Alla former av ekonomiska föreningar skall registreras hos Bolagsverket.