Aktiebolagstjänsts integritetspolicy

Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, org nr 556239-0913
Senast uppdaterad: 2024-04-12

1        Integritetspolicy = hur vi hanterar personuppgifter

I vår integritetspolicy anger vi hur vi samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vi eftersträvar alltid efter att du ska känna dig trygg med hur i vi behandlar dina och andras personuppgifter. För oss är det en självklarhet att göra allt vi kan. Vi ser till att följa gällande lag och regler, ha en öppenhet om vilka personuppgifter vi behandlar och varför, att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt för genomförande av våra tjänster.  Vi lagrar ej heller personuppgifterna längre än vad ändamålet för insamlingen och lagstiftning, kräver.

Vi respekterar alltid din integritet och värnar om att skydda alla dina personuppgifter. Vår integritetspolicy innehåller information om den behandling av personuppgifter som vi som personuppgiftsansvariga är ansvariga för och den beskriver för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter avseende till dina personuppgifter och med vem vi delar dem samt vilka regler som gäller när vi delar dina

När du beställer tjänster av Aktiebolagstjänst och i samband med detta lämnar oss för tjänsten nödvändiga personuppgifter samlar vi in dina kontaktuppgifter. Det är vanligtvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och bankkontonummer. Genom de penningtvättsregler som gäller är vi även skyldiga att efterfråga och utreda vissa uppgifter om du ekonomi och varifrån pengarna kommer som du investerar i de projekt där vi på något vis bistår med våra tjänster

2         personuppgiftsansvarig

Aktiebolagstjänst är helt ansvarig för alla personuppgiftsbehandling som beskrivs i vår integritetspolicy. När våra tjänster används kan det också finnas ytterligare andra personuppgiftsansvariga som ansvarar för personuppgiftsbehandling. Ansvarig part beror på om behandlingen av personuppgifter avser användare av våra tjänster, våra kunders anställda, eller deras kunder.

För de personuppgifter som vi hanterar är Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, org nr 556239-0913, Drottninggatan 104, Stockholm personuppgiftsansvarig. För frågor om vår integritetspolicy och behandling av personuppgifter kan du vända dig till [email protected].

3        Användare av våra tjänster

Aktiebolagstjänst är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla personuppgifter som sker när du utnyttjar Aktiebolagstjänsts tjänster.

3.1     Våra kunders anställda, och våra kunders egna kunder

För behandling Aktiebolagstjänsts kunders personuppgifter som rör kundernas anställda eller kundernas egna kunder ansvarar våra kunden i första hand själva. Aktiebolagstjänst ansvar i dessa fall som genom avtal med våra kunder där Aktiebolagstjänst är personuppgiftsbiträde som reglerar hur Aktiebolagstjänst ska behandla kundernas personuppgifter för kundernas räkning.

4        Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Vi hämtar även in personuppgifter som vi behöver för att kunna genomföra de tjänster du vill att vi ska utföra. Information vi samlar in lagrar vi digitalt. Även uppgifter om dina beställningar av olika tjänster lagrar vi.

Uppgifter vi hämtar från externa källor är i första hand, Bolagsverket, Skatteverket, Tullverket och Länsstyrelserna.

5        Hur behandlar vi dina personuppgifter

Den huvudsakliga behandlingen av erhållna personuppgifter är

  • För att genomföra de tjänster och avtalet vi har med dig eller ditt företag.
  • Krav på att uppfylla rättslig förpliktelse vanligtvis enligt aktiebolagslagen, bokföringslagen, årsredovisningslagen, mervärdeskattelagen och inkomstskattelagen.
  • Ditt samtycke den aktuella hanteringen av dina personuppgifter.

5.1     Direktmarknadsföring och profilering

Aktiebolagstjänst kan komma att använda dina personuppgifter för att sina egna nyhetsbrev till dig för att göra egna kundundersökningar och för statistikändamål och allt detta fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till andra för någon forma av marknadsföring.

6        Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål. Vad har du för rättigheter som registrerad?

7        Din rätt till dina personuppgifter

7.1     Rätt till tillgång

Du har rätt att begära ut registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du i förekommande fall behöver få djupare insikt kring vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag. Tänk på att i de fall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

7.2     Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas i de fall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

7.3     Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig i det fall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på vårt berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. (Vi lämnar aldrig dina personuppgifter till andra för marknadsföringsändamål)
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk också på att vi kan ha rätt att neka din begäran i de fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftningen, penningtvättslagstiftningen samt från konsumenträttslagstiftningen.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi i stället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

7.4     Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

7.5     Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Tänk på att du alltid har möjlighet att avregistrera dig.  

7.6     Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

8        Hur hanterar vi personnummer?

I många av de tjänster vi tillhandhåller, bolagsärenden – allt från bolagsbildning till likvidation – redovisning och löneadministration krävs kontinuerlig användning av personuppgifter. I många av de ärenden som ska registreras hos Bolagsverket eller Skatteverket krävs att vi vet vilka personnummer de aktuella personerna har. Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.