Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration 2019

En skattepliktig förmån ska 2019 redovisas i arbetsgivardeklarationen för den kalendermånad förmånen har getts ut till den anställda, såvida inte ett lagstadgat undantag gäller. I de fall arbetsgivaren måste invänta underlag för beräkning av förmånen från den anställda eller någon annan kan en förskjutning godtas om den kan motiveras av skälig tid för upprättande av … Read more

Utdelningsreglerna 2019 Oförändrade!

  3:12-reglerna är det som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget. Den budgeten som riksdagen röstades igenom i december 2018 innebär att 3:12 reglerna blir oförändrade vad gäller den årliga uppräkningen av den gräns under vilket en utdelning är skattemässigt fördelaktig – gränsbeloppet. Utdelningen under gränsbeloppet beskattas med 20 %. … Read more

Riksdagen höjde brytpunkten för 2019

Riksdagen höjde brytpunkten för 2019 Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation om förslag till statens budget för 2019. Beslutet innebär bl.a. att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs. Brytpunkten blir 42 000 kronor istället för 40 600 kronor för 2019. Dessutom riktar riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med lagförslag om … Read more

Dags att tag tag i årsredovisning per 30 juni

Har du ännu inte upprättat din årsredovisning per 30 juni 2018 är det hög tid att börja. Bolagsverket ska senast den 31 januari 2019 ha en av bolagsstämman fastställd årsredovisning.  Skatteverket ska ha inkomstdeklarationen, om den lämnas på papper senast 15 december 2018 och om den lämnas elektroniskt senas 15 januari 2019. På papper således redan … Read more

Dom i mål om bitcoin och inkomstskatt

När kapitalvinsten vid avyttring av bitcoin ska beräknas får anskaffningskostnaden inte bestämmas schablonmässigt. Detta har nu Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit. När en privatperson avyttrar en tillgång ska han eller hon i regel kapitalvinstbeskattas. Kapitalvinsten är i princip skillnaden mellan ersättningen för tillgången och vad personen har betalat för denna, dvs. anskaffningskostnaden. För vissa slags tillgångar får … Read more