Dags att tag tag i årsredovisning per 30 juni

Har du ännu inte upprättat din årsredovisning per 30 juni 2018 är det hög tid att börja. Bolagsverket ska senast den 31 januari 2019 ha en av bolagsstämman fastställd årsredovisning.  Skatteverket ska ha inkomstdeklarationen, om den lämnas på papper senast 15 december 2018 och om den lämnas elektroniskt senas 15 januari 2019. På papper således redan … Read more

Dom i mål om bitcoin och inkomstskatt

När kapitalvinsten vid avyttring av bitcoin ska beräknas får anskaffningskostnaden inte bestämmas schablonmässigt. Detta har nu Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit. När en privatperson avyttrar en tillgång ska han eller hon i regel kapitalvinstbeskattas. Kapitalvinsten är i princip skillnaden mellan ersättningen för tillgången och vad personen har betalat för denna, dvs. anskaffningskostnaden. För vissa slags tillgångar får … Read more